> ÕPPELAEN

 

STIPENDIUMID JA TOETUSED

Alates 2018/2019. õppeaastast saavad kõik üliõpilased taotleda toetusi ja stipendiume samadel alustel, olenemata sisseastumise aastast.


 

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilastel on võimalik taotleda järgmisi stipendiume ja õppetoetusi (lisainfo allpool):

Tulemusstipendium

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine eritoetus

Valdkonnastipendium

Tartu valla stipendium

Hotell Pallas maalikunsti stipendium

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendium

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Riiklik stipendium asenduskodus viibinud/viibivatele üliõpilastele

 


 

TULEMUSSTIPENDIUM

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutanud üliõpilasi, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Tulemusstipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õpingutulemuste kaalutud keskmist hinnet, mille alusel koostatakse taotlejatest pingerida. Sama kaalutud keskmise hinde puhul eelistatakse erialaainete kõrgema keskmise hindega üliõpilasi.

 

Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist.

Tulemusstipendiumi ei saa taotleda akadeemilise puhkuse ajal.

 

Tulemusstipendiumi taotlemise tähtajad on 30. september 2023 ja 28. veebruar 2024.

Avaldus tuleb esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.

 


 

VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS

Riik toetab vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel.

Riiklik toetus vähemkindlustatud üliõpilastele kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks on vastavalt keskmisele sissetulekule pereliikme kohta

440, 270 või 150 € kuus.

 

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng

– kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

-kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 569 eurot.

 

LISAINFO

 

Soovitame taotluse:

esitada ka üliõpilasel, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele;

tingimata lõpuni teha, sest negatiivne vastus on oluline vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel;

esitada semestri esimesel kuul (septembris või veebruaris), sest toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

 

ESITA TAOTLUS

Siseneda ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel.

 


 

VAJADUSPÕHINE ERITOETUS

Vajaduspõhine eritoetus on majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemist, määramist ja maksmist korraldab kõrgkool. Kuigi taotlusi saab esitada kogu semestri vältel, soovitame taotlus esitada semestri esimesel kuul,  sest toetust makstakse alates taotluse esitamise kuust: selleks on soovitavad taotlemise tähtajad vastavalt 20.09. sügissemestril  ja 20.02. kevadsemestril.

Maksuameti tõend – toetuse taotlemiseks saab õppeasutusele esitatava Maksu- ja Tolliameti tõendi oma sissetulekute kohta kiirelt ja mugavalt ise e-maksuametis/e-tollis koostada ning õppeasutusele edastada.
Tõendi tegemise juhend: Maksu- ja Tolliameti veebileht emta.ee –> Sisenege eMTAsse –> Koondvaade –> Registrid ja päringud –> Tõendite koostamine –>  Uus tõend/Maksuandmete tõend

 

TAOTLUSE BLANKETT

 

Vajaduspõhise eritoetus taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult pallasart@pallasart.ee

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtajad on 20. september 2023 ning 20. veebruar 2024.

 


 

VALDKONNASTIPENDIUM

Õigus taotleda Pallase üliõpilasel, kui ta:

õpib täiskoormusega

ei viibi akadeemilisel puhkusel

Valdkonnastipendiumi taotlemise eelduseks on head õppetulemused ning õppevõlgnevuste puudumine.

Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine. Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas Pallase valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse üliõpilasele kolmes valdkonnas: kunst, disain, konserveerimine/restaureerimine. Stipendiumite arvu igaks aastaks otsustab Pallase eelarvekomisjon. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud valdkonna arendamisega, populariseerimisega või kandidaadi erialaste oskuste ja teadmiste täiendamisega.

Pallase valdkonnastipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.

Lisainfo 2023. a kandideerimise ja dokumentide esitamise kohta.

TÄHTAEG 31. 10 2023 kl 15:00 
LISAINFO

 


 

TARTU VALLA STIPENDIUM

Stipendium määratakse Pallase tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

NB! Statuudi punkt 1.3. sätestab, et stipendiumi ei saa taotleda õppevõlgnevuste korral. See tähendab, et üliõpilasel peavad olema täidetud täiskoormusega õppe nõuded (vt ÕKE punkt 2.2.1.1).

Tartu valla stipendiumi suurus on 3000 eurot.

TÄHTAEG 31.10 2023  kl 15:00 
LISAINFO

 


 

HOTELL PALLAS MAALIKUNSTI STIPENDIUM

Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Stipendiumi konkursil ei ole võimalik osaleda akadeemilise puhkuse ajal
Üliõpilane esitleb stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus näituseprojekti. Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige. 

Hotell Pallas maalikunsti stipendiumi suurus on 1000 eurot. 

Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja kalendriaasta alguses  ja stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 30. mail. 

LISAINFO

 


 

RAKENDUSKÕRGKOOLIDE REKTORITE NÕUKOGU STIPENDIUM

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärk on väärtustada rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehtud rakendusuuringuid, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust oma loominguliste ja rakenduslike projektide koostamisel ning tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilasi. Parima töö valib välja RKRN-i liikmeskõrgkool sisekonkursi korras ning töö autorit tunnustatakse aukirja ja stipendiumiga kõrgkoolide lõpuaktustel.

LISAINFO

 


 

Lisaks on SA Archimedese kodulehel võimalik kandideerida järgmistele stipendiumitele:

 

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUM

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi on võimalik taotleda kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.
Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 

 

RIIKLIK STIPENDIUM ASENDUSKODUS VIIBINUD/VIIBIVATELE ÜLIÕPILASTELE

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel.

Lisainfo stipendiumite ja toetuste kohta SA Archimedes kodulehelt.