ÕPPI­MINE

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas toimub õppetöö rakendus­kõrghariduse­õppes, mis on kõrghariduse esimese astme õpe.

 


 

INFO ESMAKURSUSLASTELE

 


INFO ÕPPEJÕUDUDELE

 


TAHVEL

 

MOODLE (Pallase kursused)

 

VÕTA

 

TÄISKOORMUSEGA ÕPE

Päevaõpe;

eeldab üliõpilase igapäevast osavõttu õppetööst;

üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekavakohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 75-100% (arvestuslikult 45-60 EAP õppeaasta kohta).

Kõrgemal Kunstikoolil Pallas on õigus nõuda täiskoormusega õppivalt üliõpilaselt õppekulude hüvitamist kehtestatud ainepunkti hinna alusel alates neljandast võlgu jäädud EAP-st.

 

OSAKOORMUSEGA ÕPE

tasuline päevaõpe

üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekavakohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50% kuni 74% (arvestuslikult 30-44 EAP õppeaasta kohta).

 

EKSTERNÕPE

tasuline päevaõpe;

õppimine on iseseisev tegevus, kus aine läbimisel lepitakse kokku iseseisva ja juhendatava töö osakaal.

Eksternil on õppeteenuse osutamise lepingu alusel õigus täita õppekava, arvestades eeldusainetega.

 

MIKROKRAAD

tasuline päevaõpe

paindlik, uute erialapädevuste omandamise võimalus tasemeõppeainetes neile, kel pole soovi ega võimalust tulla täiskoormusega õppima. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas. Programmi maht on 10-25 ainepunkti.