TULEVIK­ ON TEOS

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. Õpe Pallases toimub kolmes fookusvaldkonnas (disain, konserveerimine/restaureerimine ja kunstid) kaheksal õppekaval: fotograafia, konserveerimine ja restaureerimine, maal, meedia- ja reklaamidisain, nahktoote disain ja tehnoloogia, sisustustoote disain, skulptuur ning tekstiil. 

Pallase roll Eesti kõrgharidussüsteemis on koolitada tugevate praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmistega loovinimesi, kes oleksid võimelised nii sisenema tööturule kui ka jätkama magistriõppes.


VISIOON

Pallas on tunnustatud kunstihariduse keskus, algatab muutusi loomevaldkonnas, väärtustab traditsioone ning juhib koostöös partneritega kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimisvaldkonna uuendusi.

MISSIOON

Pallas edendab kõrghariduse tasemel õpet kunstide valdkonnas, teeb rakendus- ja teadusuuringuid kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimise valdkonnas ning loob üliõpilastele tingimused loovuse ja vastutustunde kujunemiseks.

Pallas teeb koostööd kogukonna ning teiste õppeasutuste ja institutsioonidega, toetades loova ja jätkusuutliku ühiskonna arengut ja elukestvat õpet.

 

PALLASE VISIOONI KANDVAD PÕHIVÄÄRTUSED

 

JULGUS
algatada, katsetada, eksida, usaldada, teha teisiti.

LOOMINGULISUS
avardada piire, märgata ja avastada, olla ainulaadne, olla spontaanne, innustuda.

AVATUS
muutustele, muutumisele, koostööle, maailmale, erinevustele.

VASTUTUS
olla eetiline ja empaatiline, tagada kvaliteetne kunstiharidus, tegutseda keskkonnateadlikult, toimida meeskonnana, kanda järjepidevust.

VABADUS
teha valikuid, erineda, olla sõltumatu looja, ennast väärtustada, olla kriitiline.

 

PALLASE AJALUGU