TULEVIK­ ON TEOS

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. Pallas on integreeritud õppekavadega disaini-, konserveerimise/restaureerimise ja kunstikõrgkool, kus toimub õpe seitsmel õppekaval: fotograafia, maal ja restaureerimine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidisain ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ja tekstiil.


Pallas on oluline haridus-, kunsti- ja kultuurielu kujundaja Eestis, paistes silma avatuse ja aktiivsusega nii ühiskondlikus elus kaasarääkimisel kui ka avaliku ruumi kujundamisel. Pallas on loonud rahvusvahelistumist toetava keskkonna ja muutnud õppe rahvusvaheliseks ka kohapeal, kaasates õppetöösse väliseksperte ja -õppejõude ning osaledes Eestis toimuvates rahvusvahelistes projektides.

Pallas teeb koostööd avaliku, era- ja vabasektori organisatsioonide ja asutustega, olles seega osaline ühiskonna väärtuste kujundamisel.

 

2016. a veebruaris akrediteeriti TKK (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) seitsmeks aastaks ning Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur tunnustas lisamärkega tunnustust vääriv TKK tegevust ühiskonna teenimise valdkonnas.

PALLASE VISIOONI KANDVAD PÕHIVÄÄRTUSED

 

Eetilisus
Hooliv ja väärtustav suhtumine inimesse, ühiskonda ja kultuuri, sotsiaalselt vastutustundlik ja jätkusuutlik mõtteviis.

Avatus
avatus koostööle ning ühiskonna arengutele.

Järjepidevus
järjepidevus professionaalse kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja restaureerimisalase kõrghariduse võimaldamisel, kultuuripärandi hoidmisel ja edasikandmisel.

Innovaatilisus
uute mõtteviiside, ideede ja oskuste kujundamine ja rakendamine.

 

PALLASE AJALUGU