ISIKU­ANDMETE TÖÖTLEMINE

VALDKONDA REGULEERIVAD SEADUSED

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:
juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Kõrgema Kunstikooli Pallas veebilehel viidatakse, kuid mida Kõrgem Kunstikool Pallas ei halda (välislingid).

SELGITUSTAOTLUS, MÄRGUKIRI, TEABENÕUE JA MUU KIRJAVAHETUS

Kõrgema Kunstikooli Pallas tegevus on avalik. Töö käigus jõuab Kõrgemasse Kunstikooli Pallas ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka siis, kui isik on mõne menetluse osapool.

Kõik Kõrgemale Kunstikoolile Pallas saabunud pöördumised ja kirjad registreeritakse dokumendiregistris.

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud Kõrgemasse Kunstikooli Pallas selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb Kõrgemal Kunstikoolil Pallas avaldada osa töötulemustest, sh kirjavahetuse andmestik, Kõrgema Kunstikooli Pallas avalikus dokumendiregistris. Oluline on vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Avalikus dokumendiregistris on näha kirja saatja või saaja initsiaalid. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Väljaantavale dokumendile ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid (nt e-posti aadress või telefoninumber), v.a juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab Kõrgem Kunstikool Pallas viis kuni seitse aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Õigus enda andmetega tutvuda, õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist, õigus nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kui Kõrgemal Kunstikoolil Pallas ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Kõrgema Kunstikooli Pallas otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

 

KANDIDEERIMINE KÕRGEMASSE KUNSTIKOOLI PALLAS TÖÖLE VÕI PRAKTIKALE

Tööle või praktikale kandideerimisel lähtub Kõrgem Kunstikool Pallas isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid Kõrgem Kunstikool Pallas tema kohta on kogunud. Kandidaadil on õigus Kõrgema Kunstikooli Pallase poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.Kõrgem Kunstikool Pallas eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas andmekaitsespetsialist:

PRIVANOR OÜ (14350270)

andmekaitsespetsialist@privanor.ee
www.privanor.ee
+372 51 55 787

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)