Mikrokraadid

Kõrgem Kunstikool Pallas pakub mikrokraadiprogrammiga paindlikku, uute erialapädevuste omandamise võimalust tasemeõppeainetes ka neile, kel pole soovi ega võimalust tulla täiskoormusega õppima.

Mikrokraad (ka mikrokvalifikatsioon) on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või täiendada erialased pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas. Õpe toimub eesti keeles ning programmi maht on 10-25 ainepunkti.

Mikrokraadi võiks tulla omandama, kui soovid:

 • täiendada või värskendada oma erialaseid teadmisi
 • õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida
 • saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas
 • parandada oma konkurentsivõimet tööturul
 • olla kindel, et tasemeõppesse astudes valitud eriala sobib sulle
 • teha oma karjääris muutusi
 • omandada uusi ja põnevaid teadmisi ning kohtuda inspireerivate õppejõudude ja kaastudengitega

Mikrokraad:

 • koosneb tasemeõppe õppeainest
 • saadakse õppides koos tasemeõppe õppuritega
 • lähtub tööturu vajadustest
 • on väikese mahuga aga tervikliku sisuga õppekava
 • kestab 1 kuni 3 semestrit
 • lõppeb täiendkoolituse tunnistuse väljastamisega. Tunnistusel on kirjas, millise õppekavaga on mikrokvalifikatsioon seotud. Jätkates õppimist tasemeõppes arvestatakse juba läbitud aineid.
 • on tasuline
 • kandideerimise eelduseks on keskhariduse olemasolu

MIKROKRAAD

Kandideerimiseks on vaja saata lõputunnistuse koopia aadressile piret.magiste@pallasart.ee ja täita küsimustik.

Kandideerimine 02.05.2023-31.08.2023

„Pärandi säilitamine kui tulevikuloome“

Eesmärk: Programmi eesmärk on analüüsida ja uurida, millised on pärandi säilitamise vajadused ja võimalused tänapäeval ning kuidas vastata 21. sajandi ühiskonna väljakutsetele. Tulevikku on raske ette näha, küll aga on seda võimalik luua. Üks olulisemaid, meile kättesaadavaid materjale tuleviku ehitamisel on minevik. Mikrokraad annab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused nii pärandi säilitamisest laiemalt, kui ka oskused pabermaterjalide (dokumendid, raamatud) ning plastikobjektide konserveerimisest. Konserveerimine on tänapäeval muutunud pelgalt objektide tehnilisest töötlemisest kultuuri loomise ja uuestiloomise viisiks. Oluline ei ole mitte ainult see, mida konserveerimisega saavutatakse, vaid ka see, kuidas seda tehakse, ning kuidas see inimesi mõjutab.

Õpiväljundid
Mikrokraadiprogrammi läbinu:

 • Mõistab ja oskab analüüsida kultuuripärandi rolli ühiskonnas täna ja lähitulevikus;
 • teab ja teadvustab kultuuriväärtuste kaitsmisega seotud problemaatikat;
 • omab ülevaadet kaasaegsetest konserveerimisteooriatest ning suudab kasutada omandatud teooriat konkreetsete konserveerimisülesannete lahendamisel;
 • oskab seostada teadmisi erinevate objektide säilitamisest;
 • omandab praktilised oskused pabermaterjalide korrastamiseks mäluasutustes;
 • omandab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused plastikobjektide säilitamiseks.

Sihtgrupp
Mikrokraadiprogramm on suunatud mäluastuste ja kultuurivaldkonna töötajatele ning kõikidele huvilistele, kes tunnevad vajadust saada teadmisi pärandi ja selle säilitamise teoreetilistest ja praktilistest alustest.

Nõuded lõpetamiseks
Mikrokraadiprogrammi ainetel osalemine (kohustuslik auditoorne õppetöö), kodu- ja lõputöö esitamine.

Õpingute alustamise tingimused
Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

Kandideerimiseks on vaja saata lõputunnistuse koopia aadressile piret.magiste@pallasart.ee ja täita küsimustik.

Kandideerimine 02.05.2023-31.08.2023

Mikrokraadi õpe jaguneb:

Õppeaine nimetus Sügis  Kevad  EAP  
Säilitamine mäluasutuses  6       
Paberi restaureerimine 3       
Plastikute säilitamine ja konserveerimine 2       
Tulevikupärandi poole    6    
Trükiste restaureerimine    3    
Seminar    2    
Kokku  11  11  22 
Hind     1320 eurot

 

Sügissemester

Säilitamine mäluasutuses 6 EAP (sügis). Õppejõud: Kurmo Konsa, PhD, konserveerimisprofessor
Kursuse eesmärk: anda osavõtjatele teadmised ja oskused säilitamise korraldamiseks muuseumides.

Paberi restaureerimine 3 EAP (sügis). Õppejõud: Rene Haljasmäe, MA, Nahadisaini osakonna juhataja, professor 
Praktilise kursuse eesmärk on anda osalejatele praktilised oskused pabermaterjalide korrastamiseks mäluasutustes.

Plastikute säilitamine ja konserveerimine 2 EAP (sügis). Õppejõud: Karoliine Bürkland, ERM 
Eesmärk: Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate plastmasside koostisest, omadustest, vananemisest, pöörates erilist tähelepanu nendest valmistatud objektide säilitamisele.

Kevadsemester

Tulevikupärandi poole 6 EAP (kevad). Õppejõud: Kurmo Konsa, PhD, konserveerimisprofessor 
Kursuse eesmärk: Anda ülevaade kultuuripärandist ja selle säilitamise põhimõtetest ning restaureerimise ja konserveerimise ajaloost, teooria ja praktika põhisuundadest, kaasa arvatud kaasajal rakendatavatest konserveerimisprintsiipidest ja kutse-eetikast.

Trükiste restaureerimine 3EAP (kevad). Õppejõud: Rene Haljasmäe, MA, Nahadisaini osakonna juhataja, professor 
Antud tsüklis tutvutakse olulisemate paberisortidega ja nende omadustega, tutvustatakse peamiseid paberikahjustusi ja neid põhjustavaid tegureid.

Seminar 2EAP (kevad). 
Eesmärk: seostada programmi käigus omandatud teadmiseid ja oskuseid. Seminari käigus tutvuvad osalejad grupitööna etteantud probleemsituatsiooniga, otsivad selle lahendamiseks vajaminevat teavet ning esitavad oma lahenduse sellele.