Kõrgem Kunstikool Pallas kuulutab välja konkursi korralise ametikoha täitmiseks alates 01.02.2021 kuni 31.01.2026

MAALIOSAKONNA ÕPPEJÕUD-OSAKONNAJUHATAJA (1,0)  

Kandideerija peab vastama vähemalt lektori ametikoha nõuetele.

Kandideerijatel palume esitada hiljemalt 11.11.2020  pallasart@pallasart.ee või Tähe 38b, 50103 Tartu

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus;
  • teadus- või kutsekraadi või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • osakonna arenguvisioon 2021–2026;
  • kandidaadi soovil või Pallase nõudel muud oluliseks peetavad dokumendid (tagastatakse kandidaadi soovil pärast konkursitulemuste teatavakstegemist).

 

  • Kandidaat esitab avaliku loengu teemal „Pärast Konrad Mäge: minu roll Pallase maaliosakonna juhina.“

 

Lisalugemist:
Kõrgharidusseadus
Kõrgharidusstandard
Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimäärus 

 

Täpsem info personalijuhilt tel 730 9812.

 

Kõrgema Kunstikooli Pallas akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuded ning nendele vastavuse hindamise tingimused ja kord 

2 Korraliste töötajate kvalifikatsiooninõuded ning tööülesanded

2.1 Professor

2.1.1 Kvalifikatsiooninõuded

2.1.1.1 Professori ametikohale vastab oma kutseala tunnustatud asjatundja, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised oskused ja kogemused, sealhulgas üliõpilaste juhendamise kogemus ning vähemalt viie aasta pikkune aktiivse uurimis- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus.

2.1.1.2 Professori ametikohale loomealadel vastab rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, peda-googilised oskused ja kogemused, sealhulgas üliõpilaste juhendamise kogemus ning vähemalt viie aasta pikkune aktiivse loometegevuse kogemus.

2.1.2 Rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisiku hindamise kriteeriumid

Aktiivse loometegevuse kogemusega rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisiku hindamise kriteeriumid (arvestusperiood viimane viis aastat) on järgmised:
– esinemised välisriikide galeriides või muuseumides
– osalemine rahvusvahelise žürii või kuraatoriga näitustel;
– tööd muuseumide kogudes;
– osalemine ja tunnustus kodumaa ja rahvusvahelistel erialakonkurssidel, festivalidel jmt;
– loomingu avaldamine tunnustatud kunsti, kunstiajaloo või kunstiteooria väljaannetes;
– rahvusvahelise kunsti- ja/või teadusavalikkuse vastukajad;
– rahvusvaheliste näituste kureerimine;
– kutsutud või konkursiga tööd/teosed avalikus ruumis;
– esinemine rahvusvahelistel konverentsidel, sümpoosionidel jmt;
– rahvusvahelistesse ekspertgruppidesse või žüriidesse kuulumine;
– silmapaistev tegevus oma eriala ja/või õppesuuna arendamisel;
– rahvusvahelise ühisõppekava arendamine;
– rahvusvahelist tunnustatust pälvinud üliõpilastööde juhendamine.

2.1.3 Tööülesanded

Professor on rahvusvahelisel tasemel aktiivselt uurimis- ja arendustegevuses või muus loome¬tegevuses osalev oma valdkonna juhtiv õppejõud, kes, korraldab ja viib läbi õppetööd, juhib uurimis- ja arendustegevust või muud loometegevust ning juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi, õppejõude ja teadus¬töötajaid, tema tööülesannete hulka kuuluvad valdkonna (eriala) strateegiline arendamine, valdkondlik koostöö sise- ja välisriiklike partneritega, valdkonna populariseerimine, enesetäiendamine.

2.2 Kaasprofessor

2.2.1 Kvalifikatsiooninõuded

2.2.1.1 Kaasprofessori ametikohale vastab oma kutseala tunnustatud asjatundja, kellel on doktorikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon, pedagoogilised oskused ja kogemused, sealhulgas üliõpilaste juhendamise kogemus ning vähemalt viie aasta pikkune aktiivse uurimis- ja arendustegevuse või loometegevuse kogemus.

2.2.1.2 Kaasprofessori ametikohale loomealadel vastab tunnustatud loomeisik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, pedagoogilised oskused ja kogemused, sealhulgas üliõpilaste juhendamise kogemus ning vähemalt viie aasta pikkune aktiivse loometegevuse kogemus.

2.2.2 Tunnustatud loomeisiku hindamise kriteeriumid

Tunnustatud loomeisiku kriteeriumid (arvestuse periood viimane viis aastat) on järgmised:
– esinemised galeriides ja muuseumides;
– esinemine isik- ja ühisnäitustel;
– tööd muuseumide kogudes;
– osalemine ja tunnustus erialakonkurssidel, festivalidel jmt;
– loomingu avaldamine tunnustatud kunsti, kunstiajaloo või kunstiteooria välja-annetes;
– kunsti- ja/või teadusavalikkuse vastukajad;
– näituste kureerimine;
– kutsutud või konkursiga tööd/teosed avalikus ruumis;
– esinemine konverentsidel, sümpoosionidel jmt;
– ekspertgruppidesse või žüriidesse kuulumine;
– silmapaistev tegevus oma eriala ja/või õppesuuna arendamisel;
– ühisõppekava arendamine;
– tunnustatust pälvinud üliõpilastööde juhendamine.

2.2.3 Tööülesanded

Kaasprofessor osaleb aktiivselt (õppe)valdkonna arendamises, uurimis- ja arendus-tegevuses, sh erialane publitseerimine või loometegevus, tema ülesannete hulka kuulub valdkondliku koostöö arendamine sise- ja välisriiklike partneritega, valdkonna populariseerimine, rahvusvahelisel tasemel õppe- ja uurimistegevus ja enese¬täiendamine, erialase õppetöö korraldamine ja läbiviimine.

2.3 Juhtivlektor

2.3.1 Kvalifikatsiooninõuded

Juhtivlektori ametikohale vastab pedagoogiliste oskuste ning oma erialal teadus- ja arendustegevuse, kutseala töökogemuse või loometegevuse kogemusega isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Juhtivlektori ametikohal on nõutav erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas ja vähemalt viie-aastane pedagoogilise töö kogemus.

2.3.2 Tööülesanded

Juhtivlektor korraldab ja viib läbi õppetööd, juhendab uurimustöid, osaleb õppekava arenduses, juhib rakendusuuringute läbiviimist või osaleb neis, tema ülesannete hulka kuuluvad õppemetoodiline tegevus, eriala populariseerimine, rahvus-vahelistes koostööprojektides osalemine, teadus-, arendus- ja loometöö tegemine.

2.4 Lektor

2.4.1 Kvalifikatsiooninõuded

Lektori ametikohale vastab pedagoogiliste oskuste ning oma erialal teadus- ja arendustegevuse, kutseala töökogemuse või loometegevuse kogemusega isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

2.4.2 Tööülesanded

Lektor korraldab ja viib läbi õppetööd, juhendab uurimustöid, osaleb rakendus-uuringute läbiviimises, tema ülesannete hulka kuuluvad õppemetoodiline tegevus, eriala populariseerimine, koostööprojektide osalemine, teadus-, arendus- ja loome-töö tegemine.

 

Õppe- ja teadusstruktuuri töötajate ametijuhend 

3.7 Õppejõud-osakonnajuhataja

3.7.1 Kavandab ja korraldab oma osakonna õppetööd ja õppemetoodilist tööd:
– täidab akadeemilise tegevusega seotud juhtimisülesandeid;
– kavandab ja korraldab oma osakonna akadeemiliste töötajate ning kõikide oma osakonna töötajate tööd;
– tagab õppetöö toimumise akadeemilise kalendri ja tunniplaani kohaselt;
– korraldab osakonna tunniplaanide, hindamisgraafikute ja koormustabelite koostamist;
– vastutab õppekava, ainekava ja aineprogrammide ajakohasuse eest, koordineerib nende koostamist ja uuendamist;
– korraldab akadeemiliste töötajate koormuste arvestamise, koormustabelite koostamise ja nende esitamise Pallases kehtestatud korras kokkulepitud tähtaegadel;
– suhtleb akadeemiliste töötajate, õppeosakonna ja tugistruktuuri töötajatega ning vahendab infot õppekorralduse, õppetöö ja üliõpilastega seotud küsimustes;
– korraldab osakonna õppematerjalide ja õppemetoodiliste materjalide hankimise või koostamise;
– tagab koostöös õppeosakonnaga õppetöö tõrgeteta toimimise;
– korraldab osakonna õppemetoodilise fondi haldamist ja arendamist;- kavandab ja korraldab vastuvõtu ja lõputöödega seonduvat;
– arendab osakonna õppekeskkonda, kogub arendamiseks vajalikku infot ning teeb vajadusel õppekeskkonna arendamiseks juhtkonnale ettepanekuid.

3.7.2 Kavandab ja korraldab oma osakonna arendustegevusi:
– korraldab oma valdkonnas Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö arendamist;
– teeb ettepanekuid osakonna töötajate erialast täiendkoolituse osas;
– juhib ja koordineerib osakonna õppekava arendamist ja õppekava nõukogu tööd;
– korraldab õppekava arendusega kaasnevate muudatuste kandmise õppekavva ning ainekavva;
– planeerib osakonna eelarve ning vastutab selle täitmise eest;
– koordineerib omatulu teenimist ning korraldab osakonnale lisavahendite hankimist erinevate projektide jms kaudu;
– koostab osakonna tööplaanid ning vastutab osakonna tegevusaruannete koostamise eest.

3.7.3 Korraldab osakonna teadus- ja loometegevust:
– koordineerib osakonna näitusetegevust;
– arendab osakonna kunsti- ja haridusalaseid koostöösuhteid nii Eestis kui ka välismaal;
– tegeleb Pallase, osakonna ja eriala populariseerimise ja tutvustamisega nii Eestis kui ka välismaal;
– hangib ja vahendab akadeemiliste töötajatele ja üliõpilastele infot erialaste loominguliste ja konkursside, projektide, konverentside, messide, projekte, näituste kohta;
– suhtleb teiste institutsioonide ja (kunsti)kõrgkoolidega üldkunstialase info vahetamiseks ja õppetöö edukamaks korraldamiseks ja arendamiseks.

3.7.4 Korraldab osakonna igapäevatööd ja muude ülesannete täitmist:
– lahendab osakonna jooksvaid küsimusi;
– vastutab infoliikumise eest osakonnas, vahendab osakonna tööga seotud infot Pallase töörühmade ja komisjonide tegevusest;
– osaleb Pallasega seotud normdokumentide koostamisel ja väljatöötamisel;
– koostab ja haldab koostöös korraldusosakonnaga osakonna dokumente;
– korraldab ja viib läbi osakonna koosolekuid, infopäevi jt üritusi ning korraldab nende dokumenteerimise;
– korraldab ja kontrollib töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutuse nõuete täitmist osakonnas;
– tagab alla 10-aastase säilitustähtajaga dokumentide hoidmise osakonna tööruumides.

3.7.5 Õppejõud-osakonnajuhataja vahetu juht on õppeprorektor, eelarve ja arendustegevuse valdkonna otsused kinnitab rektor.

4. AKADEEMILISTE TÖÖTAJATE ÜLDISED TÖÖÜLESANDED

4.1 Iga töötaja konkreetsed tööülesanded määratleb töö vahetu korraldaja.

4.2 Akadeemilise töötaja tööülesanded on:

4.2.1 õppetöö  ja õppemetoodiline töö

4.2.1.1 õppetöö
– kontaktõppe korraldamine ja läbiviimine;
– konsultatsioonide korraldamine ja läbiviimine;
– projektide ja praktika korraldamine ja juhendamine;
– iseseisva töö korraldamine ja juhendamine;
– õpiväljundite hindamise korraldamine ja hindamine ning tagasiside andmine üliõpilastele.

4.2.1.2 õppemetoodiline töö
– õppetöö ettevalmistamine;
– aineprogrammi koostamine;
– õppevahendite ja metoodiliste vahendite ettevalmistamine ja arendamine;
– õppetööga seotud inventari korrashoid;
– vastuvõtueksamite korraldamine ja läbiviimine;
– lõputööde tegemise ja kaitsmisega seotud ülesanded;
– õppekavade arendamisega seotud tegevused.

4.2.2 Teadus-, arendus- ja loometegevus

4.2.2.1 teadustegevus
– fundamentaal- või rakendusteaduslik uurimistöö ja selle korraldamine;uurimistulemuste tutvustamine ja avaldamine (konverentsid, publikatsioonid jms).

4.2.2.2 arendustegevus
– õppe-, õppemetoodilise ning teadus-, arendus ja loometööga seotud projektide, osakonna näituste jms väljatöötamine ja läbiviimine;
– õppe-, õppemetoodilise ning teadus-, arendus ja loometööga seotud projektide, osakonna näituste jms läbiviimiseks vajalike vahendite taotlemine;
– Pallase erinevates komisjonides, nõukogudes ja otsustuskogudes osalemine;
– Pallase väliste otsustuskogude ja komisjonide töös osalemine;
– õppemetoodiliste- ja loominguliste fondide ja õppelaborite arendamine;
– enesetäiendus ja koolitus;
– tegevuskavade- ja strateegiate koostamine ning aruandlus oma valdkonnas;
– oma eriala tutvustamine ja populariseerimine.

4.2.2.3 loometegevus:
– loometöö;
– aktiivne osalemine erialases tegevuses nii Eestis kui ka välismaal;
– loomingulise tööga kaasnev näitusetegevus (isik- ja ühisnäitused);
– näituste kureerimine;
– osalemine erialastel loomingulistel konkurssidel, festivalidel jne;
– osalemine erialastes projektides;
– osalemine avaliku ruumi kujundamisega seotud konkurssidel ja projektides;
– erialaste artiklite, esseede jne avaldamine;
– osalemine erialastel konverentsidel, sümpoosionitel jne;
– osalemine erialastes ekspertiisides;
– üliõpilastööde juhendamine.