Pallase rektori oktoobrikuu ülevaade

Head pallaslased
Oktoobrikuu on läbi saanud ning aeg tagasi vaadata.

3. oktoobril tähistati Pallases rahvusvahelist muusikapäeva. Tolstoi maja fuajees treppidel esinesid meile Heino Elleri muusikakooli pärimusmuusikud Thomas Gray kitarril ja Mihkel Sildoja lõõtsal. Aitäh Edithile organiseerimast ja ägedatele Pallase tudengitele, kes tantsusammud üles võtsid!

4. oktoobril toimus Pallase raamatukogus vestlusring maaliosakonna professori Heli Tuksamiga tema isiklikust raamatukogust pärit olevatest teostest. Väga huvitav oli kuulata Heli lugusid oma õpetajateest ja raamatutest. Heli on olnud ka minu õpetaja Tartu Kunstikoolis.

6. oktoobril toimus Pallase nõukogu uue koosseisu esimene istung. Nõukokku kuuluvad: rektor Piret Viirpalu, õppeprorektor Lennart Mänd, prorektor Ivi Lillepuu; Pallase osakonnajuhatajad Peeter Linnap, Margus Meinart, Jaanus Eensalu, Aivar Habakukk, Rene Haljasmäe, Anne Rudanovski, Aet Ollisaar; õppejõudude esindajad – Annes Hermann, Marko Kekišev ja Kurmo Konsa; üliõpilaste esindajad – Diana Edur mööbliosakonnast, Enlil Sonn fotograafia osakonnast, Stiina-Liis Koddanipork meediadisaini osakonnast ja Gertu Soosaar maaliosakonnast.
Pallase nõukogu ülesanded on sätestatud kõrgkooli põhimääruse § 14:
Pallase nõukogu:

 • teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid põhimääruse muutmise ja täiendamise algatamiseks;
 • võtab vastu kõrgkooli arengukava, esitades selle enne kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile;
 • kehtestab kõrgkooli sümbolid (lipp, logo, märk, medal jms) ja nende kasutamise korra;
 • kinnitab üliõpilaskonna põhikirja;
 • kiidab heaks õppekava ja selle muudatused;
 • kinnitab õppekorralduseeskirja;
 • kehtestab üliõpilaste vastuvõtutingimused ja -korra
  ja veel palju muud olulist
  Nõukogu uus koosseis tutvus nõukogu töökorraga ning istungi põhiteemaks oli eesseisva institutsionaalse akrediteerimise hindamiskomisjoni külastuse korraldus ja sisu.

12. oktoobril külastasime Pallase üliõpilasesinduse juhi Dianaga ehtestuudiot Cirrus, et leppida kokku Pallase sõrmuse järgmise tellimuse detailid. Kohtusime ehtekunstnike Merilin Pedastsaare, Kertu Tubergi ja Maarja Niinemägiga. Loodan, et kõik huvilised said info kätte ja tellimused on esitatud.

Cirruse metallikunstnikud. Margus Ansu foto.

19. oktoobril toimus Sisekaitseakadeemias Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 30.aastapäevale pühendatud visioonipäev JULGE OLLA. Visioonipäeval sai kuulda uusi vaatenurki ja kujundada oma nägemust rakenduskõrgkoolide tulevikust. Pallast esindasid paneeldiskussioonides tekstiiliosakonna professor Kadi Pajupuu ja vilistlane Laineli Parrest. Üks on kindel – külmaks ei jätnud sündmus ja esinejad kedagi ja see on hea. Loodan südamest, et pallaslased ei pane pahaks, et vilistlane ja tänane Viljandi Kunstikooli direktor Laineli Parrest unustas esinemisärevuses mainida, et lisaks kübaraga prouade maalimisele omandas ta Pallas palju olulisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mis on aidanud tal nii edasi õppida kui tööd leida.

Pallase tekstiiliosakonna õppejõud professor Kadi Pajupuu “Julge olla” paneelis. Arno Mikkori foto.
Pallase vilistlane ja Viljandi Kunstikooli direktor Laineli Parrest. Arno Mikkori foto.
RKRN 30 tordi lahtilõikamine – kõige staažikam rektor Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiukõrgkool) ja kõige uuem rektor Piret Viirpalu (Pallas). Arno Mikkori foto.

Visioonipäeva salvestust saab järele vaadata https://youtu.be/L0RpLK8Sx3E.

19.-21. oktoobril leidis aset kaua oodatud ja pikalt ettevalmistatud institutsionaalse akrediteerimise komisjoni hindamiskülaskäik. Kuigi oleme pea aasta jooksul akrediteerimise teemal väga palju rääkinud ja kirjutanud, teen siinkohal väikese kokkuvõtte selle eesmärkidest.
Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Institutsionaalse akrediteerimise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja õppimiskeskse, loovust ja innovatsiooni väärtustava kvaliteedikultuuri arengut kõrgkoolis ning kõrgkoolide õppe-, teadus- ja arendustegevuse mõju suurenemist ühiskonna arengus.
Tegu on tagasisidestava hindamisega, kus rahvusvaheline hindamiskomisjon analüüsib kõrgkooli enesehindamise aruannet ja hindamiskülastusel saadud infot aluseks võttes kõrgkooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul
Rahvusvaheline hindamiskomisjon otsustab meie saatuse järgmiseks seitsmeks aastaks:

 • akrediteerida 7 aastaks või 7 aastaks koos kõrvaltingimusega
 • akrediteerida 3 aastaks
 • mitte akrediteerida

Komisjon koosseisus Eva Werner (Austria); Silke Lange (UK); Annie Doona (Iirimaa), Alistar James Payne (UK); Maarit Saloainen (Soome); Ieva Skaurone (Leedu), Liina Siib (Eesti); Anett Pook (Eesti) kohtus kolme päeva jooksul Pallase üliõpilaste, õppejõudude, tugistruktuuri töötajate, vilistlaste, tööandjate, nõunike kogu ja nõukogu esindajatega ja juhtkonnaga.
Akrediteerimise põhirõhk oli Pallase sisehindamisel ja selle tulemuste rakendamisel kõrgkooli/osakonna/õppekava tasandil. Kesksel kohal oli õppija areng ja õppimiskeskne organisatsioonikultuur ning akadeemiline eetika selle avaras tähenduses (sh vastastikune lugupidamine, läbipaistavad ja tõenduspõhised juhtimisotsused jm)

Oma õppekavade analüüsid esitasid fotograafia, maali- ja tekstiiliosakond. Need analüüsid sisaldasid ülevaadet õppe kavandamisest ja juhtimisest; õppimisest, õpetamisest ja hindamisest; õppejõudude arengust, koostööst ja rahvusvahelistumisest.
Reedel, 21. oktoobril andis hindamiskomisjon esmase tagasiside. Teen siinkohal lühikese kokkuvõtte tugevustest ja nõrkustest, mida kokkuvõttes mainiti.
Tugevused:
· töötajad, kes armastavad oma tööd ja tahavad seda edasi anda tudengitele, suhtuvad kirglikult haridusse ja kunsti
· tudengid hindavad Pallasest saadavat haridust ja oskusi. Tudengitel on tugev hääl ja üliõpilasesindus tunnetab oma vastutust ja rolli
· täiendkoolituses töötavad pühendunud inimesed, see on produktiivne ja hästi korraldatud, hea eeskuju kõigile
· juhtkonnal on hea ja selge visioon, julgustati edasi minema nagu tahate, oma plaane ellu viima, kolleege neile järgnema ja neid toetama.
Nõrkused:
· väikesel koolil on küll eeliseid ja tore on olla justkui perekond, aga vaja oleks süsteemsemat lähenemist, struktuuri, et vältida võimalikke riske
· dokumentatsioon, süstemaatilisus – soovitati struktuuriga seonduvat süsteemset lähenemist, et tagada protsesside järjepidevus. Oluline on ka vastutusalasid selgemaks muuta. Juhtkonnal peab olema julgus langetada raskeid otsuseid. Otsuseid on vaja langetada ka siis, kui need ei pruugi kõigile meeldida
· kvaliteet vajab nö kvaliteedimaja. Peab struktureerima kvaliteedisüsteemi ja protseduurid, kokku peab olema lepitud standard. Kvaliteedialane dokumentatsioonid peab olema kättesaadavad kõigile.
· mõelda läbi, mida uurimistöö Pallase jaoks tähendab ja luua seosed põhiprotsessidega, et see oleks osa kooli profiilist.
· koostöö. Soovitati otsida võimalusi, kuidas osakondade vahel rohkem koostööd teha. Oluline on samuti multidistsiplinaarne koostöö. Moodulite kokkupanemise kaudu on võimalik säästa ressursse ja teha paremat koostööd. See tuli välja ka vestlustest tudengitega, et nad sooviks teha rohkem koostööd
Komisjon näeb Pallases potentsiaali ja nad usuvad, et saavutame oma sihteesmärgid.
…..
Detsembri alguses saadetakse meile esmane kirjalik hinnang, millele oodatakse meie tagasisidet. Lõplik hinnang ja otsus jõuab meieni loodetavasti 2022. aasta lõpuks.
Hoiame siis kõik pöialt, et hinnang tuleb valdavalt positiivne ning et tehtavad soovitused või kõrvaltingimused on just need, mida ka ise oma nõrkustena oleme välja toonud ja millega niikuinii tegelema tahame hakata.

Head pallaslased – eesseisev pole kindlasti muutused muutuste enda pärast. Lihtne ei saa olema. Ma palun teilt kõigilt valmisolekut vaadata Kõrgemale Kunstikoolile Pallas nö enda igapäevaselt tasandilt kõrgemalt ja suunaga tulevikku. Meie ühine eesmärk saab olla ainult üks – võimaldada oma õppijatele parim võimalik kõrgharidus, et nad saaksid hakkama kiiresti muutuvas maailmas. Peame säilitama parimad traditsioonid ning kasutama seda innovatsioonis, arendama veel selgemalt välja meie kolm suunda – kunstid, disain ja restaureerimine; tegema koostööd osakondade, õppekavade, õppejõudude, üliõpilaste ja kõigil teistel võimalikel tasanditel, kasutama meie ressursse senisest koostöisemalt jne jne
Minu südamlik tänu kõigile, kes akrediteerimisaruande koostamisse ja komisjoni külaskäigu õnnestumisse panustasid!

24 ja 25. oktoobril toimus Tartu Ülikooli raamatukogus hariduskonverents „Talendid tuleviku teenistuses IV“, millega tähistati Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva. Osalesid lapsevanemad, haridusjuhid ning üldharidus- ja huvikoolide õpetajad.
Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatava konverentsi keskne teema oli koostöö ja tugivõrgustikud kui edu võti andekate noorte arengu toetamisel. Muu hulgas käsitletakse nii Eesti kui ka rahvusvahelise taseme olümpiaadide arenguvõimalusi ja tutvustatakse õpilaste kaasamise parimaid võimalusi.
Konverentsi on võimalik järele vaadata:
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olympiaadid70
Minu jaoks isiklikult olid erilisteks pärliteks olümpiaadivõitjatest õpilaste paneel, Jaan Aru ja Viire Sepa ettekanded.

24.– 28. oktoobril toimus Pallases meie suurepärase üliõpilasesinduse poolt organiseeritud vaimse tervise nädal. Aitäh korralduse eest, loodan südamest, et kõigil, kes osa said, oli tore ja kasulik ja et taolised sündmused saavad meil Pallases tavapäraseks ka väljaspool vaimse tervise nädalaid.

27. oktoobril osalesime õppeprorektor Lennart Männiga Eesti Kunstiakadeemias toimunud seminaril „Tulevikuhariduse labor I. Milline on õpe loovkõrgkoolis aastal 2045?“
Üheskoos otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
Milliseks on muutunud õpetamise praktikad loovkõrgkoolis (nagu näiteks EKA) aastaks 2045? Millised uusi meetodeid ja lähenemisviise on kasutusele võetud? Mis on “vana hea”, mis on säilinud? Millised on õpetamisfilosoofiad, väärtused, hierarhiad, kogemused? Milline on korralduslik pool ja kuidas õppejõud end tunneb, millised on sellise töökoha rahuldust pakkuvad ja millised masendavad küljed? Mis on muutunud võrreldes käesoleva ajaga?
Seminar oli väga inspireeriv, kolleegidega sai arutatud ka läbitud akrediteerimisprotsessi ja tehtud koostööplaane loomekõrgkoolide ühise kvaliteedisüsteemi loomiseks.

27. oktoobri õhtul avati Pallase galeriis meie skulptuuriosakonna õppejõu Rasmus Eisti ja üliõpilaste näitused. Ma kahjuks ei jõudnud avamisele, aga kuulsin, et inimesi oli väga palju ja meeleolu suurepärane. Aitäh, hea skulptuuriosakond!

Kaanefotol on rakenduskõrgkoolide endised ja praegused rektorid, Arno Mikkori foto.

01.11.2022