<         ALGAVAD KURSUSED

 

LOOMEETTEVÕTLUS KARJÄÄRIVALIKUNA – MILLEST ALUSTADA? (tasuta koolitus)

 

Koolituse eesmärk on selgitada välja osalevate loovisikute ettevõtlusega seotud individuaalsed soovid ja vajadused, kaardistada nende saavutamiseks vajalikud sammud ja võimalused. Ettevõtlust vaadatakse kursusel osana loovisiku karjäärivalikust, teekonnast ja võimalustest oma loominguliste ideede ning vajaduste realiseerimiseks, mitte lihtsalt äriplaani koostamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisena.

 

Toimumisaeg: september – detsember, 2024. Kuupäevad ja kellaajad täpsustamisel!

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b.

Õppekavarühm: 0413 juhtimine ja haldus

Koolituse maht:60 akadeemilist tundi
Auditoorne (teoreetiline osa, loeng): 28 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 28 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: 4 akadeemilist tundi

Grupi suurus: kuni 15 osalejat

Maksumus: koolitus on osalejatele tasuta

Sihtgrupp: aegunud oskustega täiskasvanud, Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetanud või õpingud katkestanud või teised loovisikud, kes soovivad kaardistada enda võimalused ja vajadused loomeettevõtluses ning täiendada oma ettevõtlus- ja karjääri kujundamise alaseid teadmisi ja oskusi, kavandada enesetäiendamise vajadusi.

Õppe eesmärk: koolituse lõpetanu on kaardistanud enda loomeettevõtlusega seotud soovid ja võimalused, omab vajalikke teadmisi ja oskuseid, et kujundada oma ettevõtlus- ja tööalast karjääri ning arendada eneseteadlikkust muutuvas ettevõtlus- ja töömaailmas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Õppe sisu:
— Eneseanalüüs ja oma isikliku arengu- ja õpiplaani koostamine lähtuvalt majanduskeskkonna ja tööturu võimalustest ja piirangutest.
— Turumajanduse ja ettevõtte toimimise põhimõtted, eri osapoolte eesmärgid, ülesanded, ning kohustused.
— Võimalike koostööpartnerite kaardistamine.
— Kohtumised loovettevõtjatega nende ettevõtluskogemusega tutvumiseks ja aruteluks.
— Ühe toote ja/või teenuse väärtuspakkumise kirjeldamine ja sõnastamine.
— Toote ja/või teenusega seotud kulude ja tulude arvestamine.
— Kliendi kirjeldamine ja mõistmine oma toote/teenuse kontekstis.
— Lihtsa ärimudeli koostamine ning selle arutelu grupis ja individuaalselt.

Õpiväljundid: 
1) Kujundab oma karjääri, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööturu võimalusi ning piiranguid.
— Analüüsib oma huvisid, väärtusi, oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi.
— Mõistab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes oma valikutest ja ressursside piiratusest.
— Analüüsib oma soove ja võimalusi töömaailmas, lähtudes iseenda eeldustest ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja piiratavatest teguritest, sh autorikaitse ja -õigus.
— Kujundab oma isikliku arengu- ja õpitegevuste plaani 3 aasta perspektiivis.
2) Mõistab ühiskonna toimimist, ettevõtja, tööandja ja organisatsiooni väljakutseid, probleeme ja võimalusi.
— Mõistab turumajanduse ja ettevõtte toimimise põhimõtteid ja selle osapoolte (sh tööandja, töötaja, ettevõtja, partner) ülesandeid ja kohustusi (riiklikest regulatsioonidest tulenevad kohustused), sh koostöö- ja meeskonnatöö olulisust.
— Kirjeldab ettevõtlust oma tegevusvaldkonnas seoses teiste valdkondadega, erinevate organisatsioonide vorme ja tegutsemise viise, lähtuvalt nende eesmärkidest. Toob välja koostöövõimalused ning väljakutsed teiste organisatsioonide, valdkondade ja ettevõtetega.
3) Kavandab oma panuse enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses.
— Hindab oma ettevõtlusvõimalusi, lähtudes iseenda eeldustest ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja piiravatest teguritest ja teeb ettevõtluses endale sobivad valikud.
— Mõistab ettevõtte eelarvestamise, finantseerimise ja majandusarvestuse põhimõtteid, lähtudes õigusaktidest ja heast tavast.
— Kavandab ettevõtluse oma tegevusvaldkonnas, lähtudes enda ootustest, äriideest, kliendi ja partnerite ootustest, turu tingimustest ja ettevõtluskeskkonnast.
4) Mõistab oma võimalusi ettevõtja karjääri kujundamisel, teeb sobivad valikud ning on motiveeritud end arendama.
— Kirjeldab oma toodet ja/või teenust väärtusloome kontekstis.
— Analüüsib võimalikke turundustegevusi äriidees kirjeldatud tootele ja/või teenusele, partneritele, tarbijale ja turutingimustele.
— Kavandab oma toote ja/või teenuse omahinna ja müügihinna, lähtudes turusituatsioonist.
— Kavandab ettevõtte vormi, juhtimise ja arendamise lähtuvalt ärimudelist.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö toimub Kõrgema Kunstikooli Pallas loenguruumis, mis on varustatud esitlustehnikaga. Ruum võimaldab individuaalset ja grupitööd kuni 20 osalejale. Töölehed: elektroonilised ja/või prinditud materjalid nii kontaktõppes kui iseseisva tööna.

Õppematerjalide loend: veebiõpik „Sissejuhatus ettevõtluse alustesse“, Juta Jaani, 2024.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviis: mitteeristav hindamine. Hindamise aluseks on õpimapp, kuhu on koondatud õppe- ja individuaalse töö käigus valminud vajaduste kaardistus ning ärimudel.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse jooksul koostatud õpimapi, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% (auditoorsetes ja praktilise töö) tundides. Juhul, kui isik ei osalenud tundides nõutud mahus ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud (auditoorsete ja praktilise töö) tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus:
Kristi Ploom: Tartu Ülikool, majandusteaduskond MA; ettevõtja, Kõrgem Kunstikool Pallas, arendusjuht
Juta Jaani: Tartu Ülikool, haridusteaduskond MA; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, spetsialist ja ettevõtluspedagoogika nooremlektor.

 

Avame registreerimise peagi!

 

Koolitust viiakse läbi ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames.


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee