Läheneb VÕTA avalduste esitamise tähtaeg

VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) avaldusi saab esitada 2 korda õppeaastas: 15. september ja 15. jaanuar.

Taotlemiseks tuleb esitada Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu vormikohase(d) taotluse(d) õpitulemuste ülekandmiseks, töökogemusest õpitu arvestamiseks ja/või loometegevusest õpitu arvestamiseks.

VÕTA AITAB

elukestvat õpet arendada ja väärtustada
inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi nähtavaks muuta sõltumata nende omandamise viisist

erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid luua ja arendada

paindlikult reageerida tööturu muutustele

kokku hoida haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressurssi ja aega

VÕTAt SAAB KASUTADA

poolelijäänud õpingute jätkamisel

õppekava vahetamisel

kutseomistamisel Kutsekojas

 

Loe täpsemalt siit: www.pallasart.ee/oppimine/vota/