TERVISEAMETI JUHISED KOROONAVIIRUSE KOHTA

Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) põhimääruse paragrahvi 7 punkti 18 alusel ja tuginedes Haridus- ja teadusministeeriumi täpsustatud juhistele haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks ning lähtudes Pallase 2018. a riskianalüüside lisast „.Koroonaviirus SARS-CoV-2-ga seonduvad bioloogilised ohutegurid“ (august 2021) on õppe- ja töökorraldus Pallases alates 1. novembrist 2021 järgmine:

 

1 Üldised juhised

1.1 Pallases tagatakse üliõpilaste ja töötajate nakkusohutus eelkõige:
– üliõpilaste ja töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kaudu;
– töötajate SARS-CoV-2 kiirtestiga testimise kaudu.

1.2 Pallase õppehoonetesse võib tulla vaid haigustunnusteta, seega ka kergete viirus-haiguse sümptomitega tuleb jääda koju.

1.3 Tulenevalt sagenenud koroonaviiruse nakkusjuhtumitest on Pallase õppehoonetes ja koolibussis kohustuslik kõigil kanda meditsiinilisi kaitsemaske. Inimesed, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peavad esitama vastava tõendi. Oma töökohal töötades võivad töötajad teha maskikandmisest pause.
1.3.1 Meditsiinilisi kaitsemaske saab erialaosakondadest, raamatukogust, kantseleist, majandusjuhi käest.

1.4 Pallase õppehoonetes võivad kolmandad isikud viibida ainult õppe- ja arendus-tegevusega seotud juhtudel. Kohustuslik on kanda meditsiinilist kaitsemaski.

1.5 Õppehoonetes välditakse tööülesannetega mitteseotud kogunemisi.

1.6 Õppehoonetes viibimisel tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut. Oluline on ruumide õhutamine ja ventileerimine.

1.7 Koroonaviirusesse haigestumisest ja/või lähikontaktist haigestunuga peavad töötajad viivitamatult teavitama oma otsest juhti ning üliõpilased osakonnajuhatajat, kes edastavad saadud info rektorile.

1.8 Pallase õppehooned on avatud E–L kl 8–21.30 ja P kell 10–20.
Alates kl 18 ning nädalavahetustel pääseb õppehoonetesse uksekaardiga.

1.9 Pallase kohvik teenindab ainult Pallase ja Tartu Kunstikooli õppureid ja töötajaid. Kohvikus viibimise ajal tuleb järgida maksimaalset võimalikku hajutatust.
Pallase lõunapaus on 12.00–12.40.
Tartu Kunstikooli lõunapaus on 12.40–13.20.

1.10 Galerii Pallas juhindub oma tegevuses Vabariigi Valitsuse korraldustest.


2 Üliõpilaste nakkusohutuse tagamine ja õppetöö korraldus

2.1 Üliõpilastega tööülesannete tõttu lähikontaktis olevatel töötajatel on õigus küsida üliõpilastelt nakkusohutuse tõendit, milleks on:
– SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitav tõend;
– tõend COVID-19 läbipõdemise kohta.

2.2 Kui õppegrupis on üliõpilasi, kes on vaktsineerimata või ei soovi nakkusohutuse tõendit esitada ning ei kanna maski, on õppejõul nakkusohutuse tagamiseks õigus muuta õppetöö vormi. Õppetöö vormi muutmisest teavitab õppejõud ainesse registree-runud üliõpilasi, eriala- ja õppeosakonda.

2.3 Vaktsineeritud ja viirushaiguse tunnusteta üliõpilane, kes on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga, ei pea jääma isolatsiooni ega õppetööst eemale. Haigestunud või isolatsiooni tõttu õppetööst eemal olevale üliõpilasele ei taga Pallas hajaõppe (samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osas virtuaalses ruumis) võimalust.

2.4 Õppetöö korraldus
2.4.1 Erialadeülesed teoreetilised üldained viiakse läbi distantsilt.
2.4.2 Lähiõppes võivad toimuda: – teoreetilised erialaained, milles osalevad ainult ühe erialaosakonna üliõpilased; – praktilised erialaained, milles osalevad ainult ühe erialaosakonna üliõpilased; – praktilised üldained ja erialadevahelised projektid, milles ei osale rohkem kui kahe erialaosakonna üliõpilased; – suunamooduli ained, milles ei osale korraga rohkem kui 20 üliõpilast.

2.5 Õppejõud registreerivad õppetöös osalevad üliõpilased kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.6 Erialaosakondade juhatajad korraldavad iseseisvat tööd tegevate üliõpilaste registreerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nimekirjad peavad olema operatiivselt kättesaadavad.

2.7 Täienduskoolituse korraldus
2.7.1 Pallase täienduskoolituskursustel saavad osaleda ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanud.
2.7.2 Pallase täienduskoolituskursuste korraldamisel alaealistele või alaealiste osalemisel täiskasvanute grupis järgida Vabariigi Valitsuse kehtestatud suuniseid.
2.7.3 Pallase täienduskoolituskursusi (v.a juba käimasolevad) saavad läbi viia ainult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud õppejõud.

3 Töötajate nakkusohutuse tagamine ja töökorraldus

3.1 Arvestust Pallase töötajate vaktsineerituse kohta peab personalijuht Maire Arbus.

3.2 Vajadusel on kõigil Pallase töötajatel võimalik teha eelneval kokkuleppel SARS-CoV-2 kiirtest raamatukogus töökeskkonnavoliniku Janika Pressi juures.

3.3 Töötajad, kes on vaktsineerimata või ei soovi esitada COVID tõendit, peavad korra nädalas tegema SARS-CoV-2 kiirtesti ning kandma kaitsemaski ka väljaspool Pallase õppehooneid toimuvate Pallase ürituste ajal.

3.4 Modellidega sõlmitakse töövõtulepinguid ainult COVID tõendi esitamisel.

3.5 Töökorraldus
3.5.1 Rakendatakse kaugtööga kombineeritud töövormi.
3.5.2 Kaugtöö päevad lepitakse kokku otsese ülemusega ja sisestatakse infosüsteemi WebDesktop.
3.5.3 Kaugtöö puhul tagada igapäevaste tööülesannete tõrgeteta toimimine.

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Lehte on muudetud novembris 2021. a