TERVISEAMETI KKK KOROONA KOHTA
KOROONAVIIRUSE ABC

 

Õppetöö Pallases toimub kontaktõppes, rakendatakse ka hübriidõpet ja vajadusel distantsõpet, kuid arvestame, et nakkusohu kasvades võib olukord muutuda.

Et õppetöö Pallases saaks kulgeda ohutult, tõhusalt ja jätkuda kontaktõppena koolis, siis palume järgida nii üliõpilastel kui õppejõududel järgmisi reegleid:

Kooli tulen ja auditoorses õppetöös osalen ainult tervena, halva enesetunde või viirusekahtluse korral jään koju.

Kui enesetunne seda võimaldab, saan üliõpilasena ka kodus viibides õppetöös osaleda e-õppes, virtuaalselt, iseseisvalt vastavalt õppeainele ja aineprogrammile. Vajadusel võtan ühendust õppejõududega. Õppejõuna saan vastaval juhul jätkata kursuse läbiviimist virtuaalselt, vastavalt kursust planeerides valitud viisil ja keskkonnas.

Viirusele viitavate sümptomite puhul võtan ühendust oma perearstiga ja vajadusel läbin COVID-19 viiruse testi. Haigena ravin ennast, mitte ei õpi ega tööta!

Haigestumise korral COVID-19 viirusesse teavitan koheselt osakonnajuhatajat, et oleks võimalik vältida viiruse edasist levikut koolis.


Välisministeeriumi nõuded Euroopast saabujatele. 

Palume kõigil üliõpilastel informeerida oma välisreisidest osakonnajuhatajat.


Tartu 12.11.2020 nr 1-3/48

Koroonaviirusega seotud käitumisjuhised Pallases alates 12.11.2020

Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) põhimääruse paragrahvi 7 punkti 18 alusel, arvestades koroonaviiruse laialdast levikut Eestis ning lähtudes Pallase 12.11.2020 erikomisjoni istungil arutatust kehtestan alates 12.11.2020 Pallase üliõpilastele ja töötajatele järgmised käitumisjuhised:

1 Üldised juhised

1.1 Pallase õppehooned on avatud E–L kl 8–21.30 ja P kell 10–20. Alates kl 18 pääseb õppehoonetesse uksekaardiga.
1.2 Pallase õppehoonetesse võib tulla vaid haigustunnusteta, seega ka kergete viirushaiguse sümptomitega tuleb jääda koju.
1.3 Koroonaviirusele viitavate haigustunnuste puhul tuleb võtta ühendust oma perearstiga ja vajadusel teha test.
1.4 Koroonaviiruse kahtlusest ja/või testi positiivsest tulemusest peavad töötajad viivitamatult teavitama oma otsest juhti ning üliõpilased osakonnajuhatajat, kes edastavad saadud info rektorile.
1.5 Õppehoonetes tuleb järgida hügieeninõudeid (sh kasutada kätepesu- ja desinfitseerimisvahendeid) ja vältida lähikontakte (sh tagades ruumides isikute paiknemise võimalikult hajusalt).
1.6 Palume tungivalt kõigil kasutada kaitsemaske ja/või -visiire. Töötajad saavad maske kantseleist, raamatukogust ja majandusjuhi ruumist ning visiire erialaosakonnast. Üliõpilased kasutavad oma maske. Kasutatud maskid tuleb suletud kilekotis panna olmeprügisse.
1.7 Õppehoonetes t u l e b vältida tööülesannetega mitte seotud kogunemisi. Väljaspool tööaega palume vältida pidusid ja suuremaid kokkusaamisi.
1.8 Palume kasutada HOIA äppi hoia.me , mille abil saab kiiresti teada võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga. Äpi kasutamine on turvaline.
1.9 Galeriis Pallas ei toimu näituste avamisi. Näitustega seotud lisategevused korraldatakse virtuaalselt.
1.10 Pallase kohvikus tuleb järjekorras seistes hoida teiste inimestega vahet. Palume kasutada maski ning võimalusel külastada kohvikut väljaspool 12-13.30 tipptundi.
1.11 Kohviku teenindajatel on kohustus kasutada visiiri toiduväljastamise ja saalitööde ajal.
1.12 Koostöös Terviseametiga teavitab Pallas töötajaid ja üliõpilasi võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga telefoni ja e-kirja teel.

2 Õppekorralduslikud juhised

2.1 Pallase prioriteet on praktilise õppe jätkumine kooli ruumides. Teoreetiliste ainete õppetöö korraldamiseks tuleb kasutada senisest enam infotehnoloogilisi vahendeid. Koroonaviiruse leviku kiire tõusu tõttu peame olema valmis e-õppe osakaalu kasvuks.
2.2 Õppetöö ümberkorraldamisest teavitab õppejõud õppeosakonda ning ainesse registreerunud üliõpilasi ja lisab muudatused õppeinfosüsteemi TAHVEL.
2.3 Loengus osalemise piir on 30 osalejat. Auditooriumi täituvus võib olla kuni 50% ja auditooriumis peab paiknema hajutatult.
2.4 Kui üliõpilane ei saa haigestumise tõttu õppetöös osaleda, tuleb talle anda selged juhised, millised on aine läbimise nõuded distantsilt.
2.5 Auditoorsel õppetööl kohalviibijad tuleb õppejõul registreerida. Pärast tunniplaanijärgset õppetööd osakonnas viibijate registreerimise eest vastutab osakonnajuhataja.
2.6 Täiendusõppe kursustel osalejatel palub Pallas kasutada neile kursusel jagatavaid maske. Arvutiklasside seadmed desinfitseeritakse enne ja pärast koolitust. Teistes õpperuumides hajutatakse osalejad ning ruumid õhutatakse enne ja pärast koolitust.

3 Töökorralduslikud juhised

3.1 Töökorralduses rakendatakse maksimaalselt kaugtöö vorme. Töökoosolekutel tuleb võimalusel osaleda virtuaalselt. Võimalusel vältida otsekontakte ja eelistada suhtlemist e-kirja, telefoni või veebi vahendusel.
3.2 Kaugtöö tegemine kooskõlastatakse vahetu juhiga.
3.3 Kaugtööl viibimise kohta teeb töötaja kande infosüsteemi Webdesktop (valida “Kaugtöö päev”) ja paneb sildi (sh telefoninumber) oma äraoleku kohta tööruumi uksele.
3.4 Kaugtööl olev töötaja on tööajal kättesaadav telefoni, e-posti ja teiste Pallase ametlike infokanalite kaudu ning tema lauatelefon on kaugtöö päevaks suunatud mobiilile.
3.5 Kaugtööd tehes ja kaugtöö asukohta valides kohustub töötaja jälgima andmekaitsenõudeid.
3.6 Kaugtöö tegemise paigas peavad olema tagatud tööks vajalikud tingimused: internetiühendus, IKT-vahendid jmt, mis võimaldavad töötajal operatiivselt täita otseseid töökohustusi.
3.7 Struktuuriüksuste juhtide kohustus on hoida kõiki oma töötajaid ühises inforuumis.

4 Reisimine

4.1 Reisimisel järgida Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusi ning välisministeeriumi kodulehel toodud soovitusi ja reisihoiatusi. Võimalusel tuleb välisriikidesse reisimist vältida.
4.2 Töötajad peavad kõik välislähetused eelnevalt kooskõlastama rektoriga.
4.3 Üliõpilased peavad välisreisist teavitama osakonnajuhatajat, kes edastab info rektorile.
4.4 Väliskülaliste kutsumine tuleb kooskõlastada rektoriga.
4.5 Välislähetusest naastes tuleb sõltumata sihtriigist teha koroonaviiruse esmane test ning ettenähtud aja möödudes kordustest. Kuni kordustesti negatiivse tulemuse saamiseni peab töötaja olema kaugtööl.
4.6 Välislähetuse korral kompenseeritakse töötajale vajadusel testi tegemise maksumus.
4.7 Eraviisiliselt välisreisilt naastes tuleb sõltumata sihtriigist teha koroonaviiruse esmane test ning ettenähtud aja möödudes kordustest. Kuni kordustesti negatiivse tulemuse saamiseni peab töötaja olema kaugtööl.
4.8 Juhul, kui kaugtöö pole võimalik, peab eraviisiliselt välisreisilt naasnud töötaja võtma testide tulemuste selgumiseni palgata puhkuse.
4.9 Välisreisilt naastes tuleb üliõpilasel sõltumata sihtriigist teha koroonaviiruse esmane test ning ettenähtud aja möödudes kordustest. Kuni kordustesti negatiivse tulemuse saamiseni peab üliõpilane olema distantsõppel.

5. Lõppsätted

5.1 Käesoleva korralduse täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid.
5.2 Käesolev korraldus kehtib selle vastuvõtmisest alates kuni 2020/2021. õa sügissemestri lõpuni või kuni uue korralduseni.
5.3 Töötajad ja üliõpilased võivad probleemide ja küsimustega pöörduda erikomisjoni liikmete poole lähtuvalt nende vastutusalast.
5.4 Erikomisjoni koosseis:
Valeri Nuust rektor, komisjoni juht +372 517 6185 vallo.nuust@pallasart.ee
Ivi Lillepuu prorektor, komisjoni asejuht +372 521 2802 ivi.lillepuu@pallasart.ee
Komisjoni liikmed:
Peeter Linnap fotograafia osakonna juhataja +372 517 2907 peeter@linnap.com
Kaspar Tamsalu maaliosakonna juhataja +372 554 5418 kaspar.tamsalu@pallasart.ee
Jaanus Eensalu meediadisaini osakonna juhataja +372 502 4565 jaanus.eensalu@pallasart.ee
Jaak Roosi mööbliosakonna juhataja +372 528 5567 jaak.roosi@pallasart.ee
Rene Haljasmäe nahadisaini osakonna juhataja +372 5190 0544 rene.haljasmae@pallasart.ee
Anne Rudanovski skulptuuriosakonna juhataja +372 5557 2500 anne.rudanovski@pallasart.ee
Aet Ollisaar tekstiiliosakonna juhataja +372 506 7281 aet.ollisaar@pallasart.ee
Maire Luud kantseleijuht +372 5649 0701 maire.luud@pallasart.ee
Maiken Austin avalike suhete juht +372 5323 0069 maiken.austin@pallasart.ee
Janne Kasemets õppejuht +372 509 0733 janne.kasemets@pallasart.ee
Meelis Ojasaar IT-administraator +372 529 3130 meelis.ojasaar@pallasart.ee
Uuno Kasemets majandusjuht +372 5557 2495 uuno.kasemets@pallasart.ee

 

Tunnistan kehtetuks rektori 08.09.2020 korralduse nr 1-3/27 ja 26.10.2020 korralduse nr 1-3/38.

 

Valeri Nuust
Rektor