TERVISEAMETI KKK KOROONA KOHTA
KOROONAVIIRUSE ABC

Rektori 26.02.2021 korraldus nr 1-3/10

Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) põhimääruse paragrahvi 7 punkti 18 alusel ja lähtudes Pallase erikomisjoni 26.02.2021 otsusest ning arvestades Vabariigi Valitsuse 26.02.2021 kehtestatud meetmetega on õppe- ja töökorraldus Pallases 2020/2021. õa kevadsemestril alates 01.03.2021 järgmine:

1 Üldised juhised

1.1 Alates 01.03.2021 rakendub üliõpilastele Pallase õppehoonetes viibimise keeld. Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad konsultatsioone või sooritavad praktilist õpet.
1.2 Õpperuumides viibimisel tuleb tagada inimeste hajutamine ning kõiki tegevusi läbi viies tuleb vältida erinevate õppegruppide vahelisi kokkupuuteid. Väljaspool õpperuumi tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Hajutamise nõue ning muud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed kehtivad nii üliõpilastele kui ka personalile.
1.3 Õppehooned on avatud esmaspäevast reedeni kl 8–18, laupäeval ja pühapäeval suletud.
1.4 Erialaosakondade juhatajad vastutavad õppehoonetes viibijate registreerimise eest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis; kuna lähikontaktsete tuvastamine on nüüdsest Pallase ülesanne, peavad nimekirjad olema operatiivselt kättesaadavad.
1.5 Pallase territooriumile ja õppehoonetesse pääseb ainult uksekaardiga.
1.6 Kohvik on avatud ainult Pallase ja Tartu Kunstikooli õppuritele ja töötajatele.
1.7 Raamatukogu on avatud kl 10-15.
1.8 Õppehoonetes on kohustuslik kanda isikukaitsevahendeid (mask, visiir), järgida hügieeninõudeid ja vältida lähikontakte. Kantselei kaudu korraldatakse osakondade varustamine maskidega nii üliõpilastele kui ka töötajatele. Üliõpilased ja töötajad saavad maske erialaosakonnast ning vajadusel kantseleist (kl 10-15) või raamatukogust (kl 10-15).
1.9 Koroonaviiruse kahtlusest ja/või testi positiivsest tulemusest peavad üliõpilased viivitamatult teavitama osakonnajuhatajat ning töötajad oma otsest juhti, kes edastavad saadud info rektorile. 1.10 Koostöös Terviseametiga teavitab Pallas töötajaid ja üliõpilasi võimalikust lähikontaktist koroonasse nakatunuga e-kirja ja kiireloomulistel juhtudel telefoni teel. Eneseisolatsioonis viibides järgida Terviseameti juhiseid.
1.11 Galerii Pallas on 03.03.2021- 28.03.2021 suletud.

2. Õppekorraldus

2.1 Kõik teoreetilised ained toimuvad veebis.
2.2 Võimaluste piires korraldatakse praktiliste ainete läbiviimine distantsilt.
2.3 Erialadeüleste praktiliste valikainete kontaktõpe peatatakse kuni 28.03.2021.
2.4 Praktilised eriala- ja üldained, milles osalevad kahe või enama eriala üliõpilased, tuleb korraldada nii, et erinevate osakondade üliõpilased korraga kontaktõppes ei viibi.
2.5 Praktiliste eriala- ja üldainete läbiviimisel arvestada järgmist: – õpperuumides viibijate hajutatus; – õppegrupi jaotamine mitme ruumi vahel; – õppegrupi jagamine väiksemateks gruppideks, individuaalsed konsultatsioonid.


Välisministeeriumi nõuded Euroopast saabujatele. 

Palume kõigil üliõpilastel informeerida oma välisreisidest osakonnajuhatajat.

Viirusele viitavate sümptomite puhul võtan ühendust oma perearstiga ja vajadusel läbin COVID-19 viiruse testi. Haigena ravin ennast, mitte ei õpi ega tööta!

Haigestumise korral COVID-19 viirusesse teavitan koheselt osakonnajuhatajat, et oleks võimalik vältida viiruse edasist levikut koolis.