TERVISEAMETI KKK KOROONA KOHTA

Kõrgema Kunstikooli Pallas (Pallas) põhimääruse paragrahvi 7 punkti 18 alusel ja tuginedes Haridus- ja teadusministeeriumi täpsustatud juhistele haridusasutuste töö ohutuks korraldamiseks ning lähtudes Pallase 2018. a riskianalüüside lisast „.Koroonaviirus SARS-CoV-2-ga seonduvad bioloogilised ohutegurid“ (august 2021) on õppe- ja töökorraldus Pallases 2021/2022. õa sügissemestril järgmine:

1 Üldised juhised

1.1 Pallases tagatakse üliõpilaste ja töötajate nakkusohutus eelkõige:
– üliõpilaste ja töötajate COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kaudu;
– SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise kaudu;
– töötajate SARS-CoV-2 kiirtestiga testimise kaudu.

1.2 Pallase õppehoonetesse võib tulla vaid haigustunnusteta, seega ka kergete viirushaiguse sümptomitega tuleb jääda koju.

1.3 Pallase õppehoonetes võivad kolmandad isikud viibida ainult õppe- ja arendustegevusega seotud juhtudel. Tungivalt soovitatav on kanda maski.

1.4 Õppehoonetes välditakse tööülesannetega mitteseotud kogunemisi.

1.5 Õppehoonetes viibimisel tuleb kasutada kõiki ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut. Oluline on ruumide õhutamine ja ventileerimine.

1.6 Ühekordseid maske saab erialaosakondadest, raamatukogust, kantseleist, majandusjuhi käest.

1.7 Koroonaviirusesse haigestumisest ja/või lähikontaktist haigestunuga peavad töötajad viivitamatult teavitama oma otsest juhti ning üliõpilased osakonnajuhatajat, kes edastavad saadud info rektorile.

1.8 Pallase õppehooned on avatud E–L kl 8–21.30 ja P kell 10–20.
Alates kl 18 ning nädalavahetustel pääseb õppehoonetesse uksekaardiga.

1.9 Pallase kohvik teenindab ainult Pallase ja Tartu Kunstikooli õppureid ja töötajaid.
Pallase lõunapaus 12.00–12.40
Tartu Kunstikooli lõunapaus 12.40–13.20

1.10 Galerii Pallas juhindub oma tegevuses Vabariigi Valitsuse korraldustest.
 

2 Üliõpilaste nakkusohutuse tagamine ja õppetöö korraldus

2.1 Kõik kuni 50 osalejaga ainekursused toimuvad üldjuhul lähiõppes. Üle 50 osalejaga ainekursuse õppetöö toimub kahes grupis põhimõttel, et vaheldumisi on üks grupp lähiõppes ja teine teeb iseseisvat tööd.

2.2 Üliõpilastega tööülesannete tõttu lähikontaktis olevatel töötajatel on õigus küsida üliõpilastelt nakkusohutuse tõendit, milleks on:
– SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitav tõend;
– tõend COVID-19 läbipõdemise kohta;
– kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi tulemus.

2.3 Arvestust üliõpilaste vaktsineerituse kohta peavad erialaosakonna töötajad.

2.4 Üliõpilastel, kes on vaktsineerimata või kes ei soovi nakkusohutuse tõendit esitada, on tungivalt soovitatav kanda õppehoonetes maski.

2.5 Kui õppegrupis on üliõpilasi, kes on vaktsineerimata või ei soovi nakkusohutuse tõendit esitada ning ei kanna maski, on õppejõul nakkusohutuse tagamiseks õigus muuta õppetöö vormi. Õppetöö vormi muutmisest teavitab õppejõud ainesse registreerunud üliõpilasi, eriala- ja õppeosakonda.

2.6 Vaktsineeritud ja viirushaiguse tunnusteta üliõpilane, kes on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga, ei pea jääma isolatsiooni ega õppetööst eemale. Haigestunud või isolatsiooni tõttu õppetööst eemal olevale üliõpilasele ei taga Pallas hajaõppe (samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osas virtuaalses ruumis) võimalust.

2.7 Õppejõud registreerivad õppetöös osalevad üliõpilased kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.8 Erialaosakondade juhatajad korraldavad iseseisvat tööd tegevate üliõpilaste registreerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nimekirjad peavad olema operatiivselt kättesaadavad.

 

3 Töötajate nakkusohutuse tagamine

3.1 Arvestust Pallase töötajate vaktsineerituse kohta peab personalijuht Maire Arbus.

3.2 Vajadusel on kõigil Pallase töötajatel võimalik teha eelneval kokkuleppel SARS-CoV-2 kiirtest raamatukogus töötervishoiuspetsialisti Janika Pressi juures.

3.3 Töötajad, kes on vaktsineerimata või ei soovi esitada nakkusohutuse tõendit, peavad korra nädalas tegema SARS-CoV-2 kiirtesti.

3.4 Modellidega sõlmitakse töövõtulepinguid ainult SARS-CoV-2 nakkusohutust kinnitava tõendi esitamisel.

 

Tunnistan kehtetuks rektori 25.08.2021 korralduse nr 1-3/32.

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Lehte on muudetud 07.09.2021