<     ALGAVAD KURSUSED

 

GRAAFILISE DISAINI BAASKURSUS (tasuta koolitus)

 

Kursuse käigus tutvume graafilise disaini kasutusaladega ja õpime valima töövõtteid vastavalt disainitava sisule, eesmärgile ja sihtgrupile. Tutvume tüpograafia aluste, kompositsioonivõtete, trükitehnoloogiate ja värviruumidega ning lahendame erinevaid ülesandeid, millega kaasneb Adobe Illustratori ja Photoshopi põhifunktsioonide õpe. Räägime põgusalt disaineri suhtlusest kliendiga. Uurime erinevaid kunstistiile ning proovime nende eeskujul nii trükitava materjali kui ka digimeedia kujundamist. 

 

Toimumisaeg: 08.10–06.11.2024 (kokku 10 koolituskorda).
Teisipäeviti ja kolmapäeviti, kell 17:00–20:00.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
Auditoorne: 10 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: koolitus on osalejatele tasuta

Grupi suurus: kuni 13 osalejat

Sihtgrupp: erialase tasemehariduseta või aegunud erialaste oskustega täiskasvanud, kes soovivad end täiendada kujundusgraafika-alaste teadmiste ja oskustega, tagamaks paremad võimalused tööturul. Disainerid, turundajad, sisuloojad, (väike)ettevõtjad, kultuurikorraldajad.

Õppe alustamise tingimised: arvuti (Windowsi operatsioonisüsteemi) kasutamise baasoskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk: koolituse lõpetanu oskab algtasemel kasutada nii raster- kui ka vektorgraafika programme (Adobe Photoshop ja Illustrator) ning rakendada omandatud teadmisi ja oskuseid lihtsama graafilise kujunduse – trükitava materjali ning digimeedia – loomiseks.

Õppe sisu:
— Graafilise disaini definitsioon, kasutusvaldkonnad.
— Tutvus Adobe Illustratoriga, pindade täitmine.
— Logo loomine ja logoraamatu kirjeldus.
— Infograafika (plakat, visiitkaart), trükifaili loomine. Teksti kujundamine: küljendamine, fondi valik, kompositsioonivõtted.
— Tutvus Adobe Photoshopiga, põhilised tööriistad ja värvikorrektsioon.
— Fotomanipulatsioon, tausta eemaldamine fotodelt ja pildimaterjali loomine reklaampinna jaoks.
— Kloonimise tööriistad, värvikorrektsioon, portree töötlus ja vana foto taastamine.
— Veebireklaami (bänner, Facebooki kaanefoto) loomine ja optimeerimine Illustratoris ja Photoshopis.
— Disaineri suhtlus kliendiga, briifi (lähteülesande) loomine.
— Pakendidisaini tutvustus ja fotomanipulatsioon, välireklaami kujundamine.

Õpiväljundid:
— Teab Adobe Illustratori ja Photoshopi kasutusvõimalusi;
— valib eesmärgile kohased töövõtted ja ammutab inspiratsiooni visuaalkultuurist;
— loob ja kombineerib nii illustreerivat kui ka tekstilist materjali;
— kasutab õigesti RGB ja CMYK värvisüsteeme;
— muudab fotode tonaalsust ja teeb lihtsamaid korrektsioone;
— omab baasteadmisi veebireklaami ja trükiste loomiseks;
— oskab suhelda kliendiga ning luua briifi (lähteülesannet).

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tähe hoone arvutiklassis. Osalejate kasutada on Adobe programmidega varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 13 osalejale.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, osales vähemalt 70% tundides ning saavutas õpiväljundid.
Juhul, kui isik ei osalenud tundides nõutud mahus ning ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni kirjeldus: Katrin Leement, reklaamikujundaja (Teater Vanemuine), Pallase meedia- ja reklaamidisaini osakonna vilistlane, Pallase kujundusgraafika ja küljendamise külalisõppejõud.

 

REGISTREERI

 

Koolitust viiakse läbi ESF programmi “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine” raames.


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee