<     ALGAVAD KURSUSED

На русском:

Курс графического дизайна

Курс предназначен для получателей временной защиты, прибывших в Эстонию из Украины.

Для регистрации заполните форму ниже или отправьте электронное письмо по адресу: salme.kulmar@pallasart.ee

 

Целевая группа
Люди, которым необходимы базовые знания графического дизайна и дизайнерских программ Adobe в повседневной работе. Студент должен участвовать как минимум в 70% курсов.

О КУРСЕ
Мы поговорим об основах графического дизайна: различиях между векторной и растровой графикой, o цветовых системах, типографике, композиции, обработке фотографий, различных технологиях печати и многом другом.
Применим теоретические знания для создания дизайна в Adobe Illustrator и Photoshop.
Знания, полученные на курсе, являются очень хорошей базой для самостоятельного совершенствования навыков в области графического дизайна.

Время проведения: С 14 сентября по 28 октября: 14, 16, 21, 23, 28, 30 сентября. oктябрь: 5, 7, 12, 21, 26, 28. Обратите внимание, что 14 и 19 октября курса нет!

В среду и пятницу вечером: 17:00 до 20:00.

Место: Художественная школа Паллас, Тяхе 38б, Тарту. Компьютерный класс 302, 3-й этаж.

Объем обучения: 40 академических часов контактного обучения

Стоимость: бесплатно

Размер группы: 10-13 участников

ОЖИДАЕМЫЕ НАВЫКИ
Базовые навыки работы с компьютером. Знание английского языка облегчит работу.

ПРОГРАММА
* Повторение основ графического дизайна;
* В Adobe Photoshop: создание коллажа, превращение черно-белого фото в цветное, маскирование, анимация и т. д.;
* В Adobe Illustrator: создание и использование паттернов, создание иллюстрации, оформление принтов;
* Основное описание подготовки к печати
* Презентация и дизайн логотипа, логобука и брендбука

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Закончивший курс:
– различает цветовые системы RGB и CMYK и умеет их правильно использовать;
– обладает базовыми знаниями для создания принтов;
– имеет обзор возможностей использования Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
– может создавать более простые анимации и движения (gif-баннер);
– знает, каковы принципы разработки логотипа и из чего состоит брендбук;
– может использовать программы параллельно

Учебная группа: 0211 Аудиовизуальные технологии и медиапроизводство

Номер учебного плана: ТК-2.2-1/7

Методы обучения: теоретическое введение, практическое и индивидуальное руководство

Требования к завершению обучения: Практическая работа, проводимая в рамках курса. Сертификат выдается учащемуся, который посетил не менее 70% контактных занятий и достиг результатов обучения.

Документ, выдаваемый при прохождении обучения: свидетельство о повышении квалификации

Описание квалификации или опыта учебы или работы, подтверждающих компетентность преподавателя: Преподаватель дизайнерской графики в Академии художеств Палласа

Преподаватель: Катрин Леемент, графический дизайнер и дизайнер рекламы.

Курсы проводятся в рамках программы ESF «Содействие образованию взрослых и расширение возможностей обучения».

 

///

 

на эстонском языке:

GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE

Antud kursus on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud ajutise kaitse saajatele.

Toimumisaeg: Toimumisaeg: 14. september – 28. oktoober: september: 14., 16., 21., 23., 28., 30, oktoober: 5, 7, 12, 21, 26, 28. NB: 14. ja 19. oktoobril kursust ei toimu!
Kolmapäeva ja reede õhtuti:17.00 – 20.00

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Ajakava: õhtuti 17.00 – 20.00

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/7

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Kujundajad, disainerid, väikettevõtjad

Õppe alustamise tingimised: Eelnev programmide Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb graafilise disaini baaskursuse eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Kursuse käigus kordame lühidalt üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia põhitõed, kompositsiooni põhireeglid ja räägime trükitehnoloogiate erinevustest.
Programmiõpe jätkub sealt, kus graafilise disaini baaskursus lõppes. Õpime mustvalge foto värviliseks tegemist, peente detailide taustast välja lõikamist ja animeerimist, vektor- ja rasterillustratsioonide loomist, mustrite kasutamist. Süüvime pisut tõsisemalt ka trükiste disainimisse ja korrektsesse trükiettevalmistusse. Proovime logo disainimist ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

– kasutab õigesti RGB ja CMYK värvisüsteeme;
– omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
– omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
– loob keerukamaid illustratsioone nii Photoshopis kui Illustratoris;
– oskab fotot korrigeerida ning töödelda
– loob lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
– teab, millised on logodisaini põhimõtted ja millest koosneb logoraamat;
– kasutab programme paralleelselt ja valib sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
– kasutab iseseisvalt kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

Õppe sisu:

  • Graafilise disaini põhitõdede kordamine;
  • Adobe Photoshopis: kollaaži loomine, mustvalge foto värviliseks muutmine, maskimine, animeerimine jne;
  • Adobe Illustratoris: mustrite loomine ja kasutamine, mesh tool, illustratsiooni loomine, trükise disain;
  • Põgus sissejuhatus Adobe Indesigni;
  • Trükiettevalmistuse põhitutvustus;
  • Valime õigeid töövõtteid vastavalt vajadusele ja tulemuse keerukusele;
  • Logo, logoraamatu ja brändiraamatu tutvustus ja disain;
  • Disaineri suhtlus kliendiga, briifimine.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne    juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas kujundusgraafika õppejõud

Juhendaja: Katrin Kelpman, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Registreeru koolitusele

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projektiga „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Seoses antud riikliku koolitustellimuse nõuetega, palume vastata järgmistele küsimustele:

Tööhõive staatus *
Kas töötate hetkel Pallases või olete Pallases nominaalõppes? *
Emakeel *
Kas lisaks sellele koolitusele osalete samal ajal ka mõnel teisel koolitusel? Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ning tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ja eratundides osalemine. *
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud