< Algavad kursused

ETTEVALMISTUSKURSUS: RUUMILINE KOMPOSITSIOON

Ruumilise kompositsiooni ettevalmistuskursus on suunatud kunstikõrgkooli sisseastujatele.
Kursus toetab järgmiste Pallase erialade sisseastumiseksamiteks ettevalmistumist: skulptuur, sisustustoote disain, nahktoode disain ja tehnoloogia.

Kursusel keskendutakse erinevatele ruumilise kompositsiooni ülesannetele. Kursuse eesmärk on anda teoreetiliste teadmiste baas tervikliku ja ilmeka kolmemõõtmelise objekti loomise põhimõtetest. Praktilise töö käigus paraneb vormiharmoonia tunnetus ja areneb analüüsioskus. Materjalispetsiifilise lähenemisega vormiloome harjutused treenivad käelist tunnetuslikkust, analüüsioskust ja materjalitunnetust.

 

Toimumisaeg: 04.05-05.05.2024
Laupäev, 4.05, kell 10:00-14:45. Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus.
Pühapäev, 5.05, kell 10:30-14:45. Päeva sisse jääb pooletunnine lõunapaus.

Koolituse maht: 12 akadeemilist tundi
Auditoorne (sissejuhatus, teooria): 2 akadeemilist tundi
Praktiline töö auditooriumis: 8 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: 2 akadeemilist tundi

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Maaliosakond, Lev Tolstoi 4.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Grupi suurus: 10-15 osalejat

Maksumus:  60 €
Kursuse hinna sees on: A4 joonistuspaber, lõikenoad, maalriteibid, liimipulgad, käärid, lõikematid, metallist joonlauad.
Palume osalejatel kaasa võtta: harilikud pliiatsid, käärid ning kui võimalik, siis: lõikematt, metallist joonlaud.

Sihtgrupp: abituriendid jt kunstikõrgkooli sisseastujad.

Õpingute alustamise tingimused: eelteadmised kompositsioonist tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel.

Õppe sisu:
— Kompositsioonialased mõisted ja terminid ning neil põhinevate ülesannete tõlgendamine.
— Ruumilise kompositsiooni loomise printsiibid ja nende teadlik rakendamine praktikas.
— Erinevate töövahendite oskuslik kasutamine, materjalist lähtuvad töövõtted, töö vormistamine.
— Ajalise piiranguga ülesannete lahendamine.

Õpiväljundid:
— Omab vormiloomeks vajalikke teoreetilisi teadmisi.
— Rakendab teadlikult oma teoreetilised teadmised ja oskused praktilises töös.
— Omab ettekujutust materjalispetsiifikast, kasutab sihipäraselt töövõtteid ja töövahendeid.
— Oskab kompositsiooniülesande lahendamisel arvestada ajalise piiranguga.
— Mõistab puhtuse, selguse ja vormistuse olulisust vormiloomel.

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub Pallase Tolstoi hoone kompositsiooniklassis, kus on õppetööks vajalik inventar kuni 15 osalejale.

Väljastatav dokument: tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituses osalemise või selle lõpetamise kohta väljastatakse tõend, kuhu märgitakse õppe sisupunktid. Tõend väljastatakse isikule, kes osales auditoorsetes ja praktilise töö tundides vähemalt 50%.

Juhendaja: Evelyn Zolotko, Pallase tekstiiliosakonna vilistlane; Tartu Ülikool, kunsti- ja käsitööõpetaja, MA. Pallase külalislektor, Tartu Ülikooli külalisõppejõud; õpetaja Tartu Katoliku Hariduskeskuses.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee