DORA PLUSS TEGEVUS 1

Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse.
Toetuse abil on võimalik osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Lühiajaline õpiränne välisriigis kestab kuni 30 kalendripäeva.

Tegevuste elluviija on Haridus- ja Noorteamet, täpsemalt siin: Dora+ õpirände stipendiumid.

LÜHIAJALISE ÕPIRÄNDE JUHEND

 


 

Toetust saab taotleda isik, kes on õpirände toimumise hetkel üks järgnevaist:

Magistri- või doktoriõppe üliõpilane;

Integreeritud õppekava üliõpilane, kes on läbinud aineid vähemalt 180 EAP ulatuses;

Arst-resident;

Õppejõud või teadlane, kes ei ole vanem kui 35-aastane või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Vanemapuhkusel olnutel on võimalik piiranguid proportsionaalselt pikendada. Vanusepiirangut ei rakendata üliõpilastele.

 

KULUDE HÜVITAMINE

Lühiajalise õpirände kulude katmiseks saab taotleda päevaraha ning standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat sõidutoetust ja majutustoetust. Vajadusel hüvitatakse üritusel osalemise tasu.

Sõidutoetuse suurus sõltub õpirände lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

 

Kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses; kui lähte- ja sihtkoha vaheline distants on 100,00 km või enam, hüvitatakse stipendiumi sõidukulu osa ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest:

 

 

Distants linnast linna

(üks suund)

Toetus edasi-tagasi reisi kohta

(lähtekohast sihtkohta ja tagasi)

1

100 – 499 km 180 eurot

2

500 – 1999 km 275 eurot

3

2000 – 2999 km 360 eurot

4

3000 – 3999 km 530 eurot

5

4000 – 7999 km 820eurot

6

8000 ja enam km 1100 eurot

 

Õpirände majutustoetust makstakse välismaal toimuva ürituse või individuaalse töö perioodil ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast üritust või individuaalset tööd.

 

 

Õpirände kestus Toetus ühe öö kohta

1

2-6 päeva 80 eurot

2

7-14 päeva 60 eurot

3

15 või enam päeva 35 eurot

 

PÄEVARAHA ON 32 €/PÄEV

 

Üritusel osalemise tasu hüvitatakse kulupõhiselt.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet. Kõrgkool võib stipendiaadiks valida ainult oma kõrgkooli üliõpilasi või töötajaid.

Kõrgkool edastab stipendiaatide andmed Haridus- ja Noorteametile. Haridus- ja Noorteamet võtab stipendiaatidega ühendust, et sõlmida toetuse suurust ja kasutamise tingimusi sätestav leping. Toetuse ettemakse tehakse peale lepingu sõlmimist.

Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.

Dora Pluss info on HARNO kodulehel.