Pallase rektori Piret Viirpalu inauguratsioonikõne

Austatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, rektorid, linnapea, Kõrgema Kunstikooli Pallas pere!

Head kolleegid, koostööpartnerid, sõbrad, külalised!

21. jaanuaril 2018. aastal asutati kunstiühing Pallas. Hea Enn Lillemets, palju õnne kunstiühingule 105. aastapäeval!

Olen õnnelik ja tänulik, et saan täna siin teie ees seista Kõrgema Kunstikooli Pallas rektorina. Soovin südamest tänada kõiki eelmisi rektoreid, endiseid ja praeguseid töötajaid, kes kõrgkooli arengusse väga palju panustanud on.

Oma ametivandes lubasin rektorina hoolitseda parimal võimalikul viisil kõrgkooli arengu ja hea käekäigu eest. Mis tagab aga arengu ja hea käekäigu?

Eesti president Lennart Meri on öelnud nii:

Kunst on paratamatus. Kunst on kultuuri geen, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles inimese vaim saab hingata.

(“Hõbevalgem”, 1976)

Just seetõttu on kunstide valdkonna õppekavad Eesti rahvuskultuuri jätkusuutlikkuse ja säilimise seisukohast üliolulised. Millised on Kõrgema Kunstikooli Pallas tänased eesmärgid?

Strateegias Tark ja tegus Eesti 2035 on ühe kõrghariduse ees seisva väljakutsena kirjas vajadus oma tegevuste fookustamise ning kvantiteedi asemel kvaliteedile keskenduda. Pallase eesmärgid on sellega väga hästi kooskõlas – on ju kvaliteetsele kunstikõrgharidusele omane just individuaalne lähenemine õppijale; väga heade praktiliste oskuste kombineerimine nii teoreetilise teadmise kui kaasaegse infotehnoloogiaga, traditsioonilise ja innovatiivse seostamine, vajadus spetsiifilise ning kaasaegse õpikeskkonna järele.

Kvaliteetse kõrghariduse teevad võimalikuks parimad õppejõud. Loomeerialade parimad õppejõud on õpetavad kunstnikud, oma ala maailmatasemel eksperdid.

Üheks võtmetähtsusega eesmärgiks järgmisel perioodil on õppekvaliteedi tõstmine läbi õppejõudude professionaalse arengu, läbimõeldud motivatsioonisüsteemi ja konkurentsivõimeliste töötasude. Oluline on õppekavaarendus, senisest tihedam koostöö erialade vahel läbi interdistsiplinaarsete ainekursuste loomise ja ühisprojektide elluviimise; paindlike õpivõimaluste loomine ning õpetavate kunstnikele ja kunstiõpetajatele suunatud täiendkoolituste süstemaatilisele korraldamise.

Pallase kui väikese kõrgkooli jaoks tähendab areng julgust eksperimenteerida, eksida ning tarkust seniseid arusaamu ümber mõtestada. Pallase jaoks on oluline oskus kohaneda, kuid jääda seejuures iseendaks ja omanäoliseks. Siit tulenevad ka Pallase põhiväärtused: julgus, loomingulisus, avatus, vastutus ja vabadus.

Milline on Pallas, mis neid põhiväärtusi hindab?

Pallas on avatud koostööks teiste nii kodu- kui välismaiste kunstiõppeasutustega, kõrgkoolidega, ettevõtetega, Tartu linnaga. Pallase õpikeskkond on nii üliõpilastele kui töötajatele avatud, inspireeriv, toetav, loometegevuseks vajalikku aega ja paindlikkust võimaldav.

2024. aastal täitub 100 aastat Pallase kõrgkooliks saamisest ja Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Selline kombinatsioon annab koolile suurepärase võimaluse olla nähtav, aidata kaasa Tartu 2024 õnnestumisele ja saada ka ise arengutõuge. Suurte võimalustega kaasneb alati vastutus. Vastutus traditsioonide edasikandmise ja innovatsiooni ühendamisel.. Vastutus oma õppijate ees neile parima võimaliku kunstihariduse pakkumisel, neist ennastjuhtivate, kriitiliselt mõtlevate, isikupäraste ja ettevõtlike loojate kujundamisel.

Vabadus, see tähendab vabadus teha valikuid, ennast väärtustada, erineda. Olulisel kohal on loomevabadus ja õpetavate kunstnike akadeemiline vabadus. Kunstikõrgkoolis, kunstis üldse on vaja leida tasakaal korra ja kaose, vabaduse ja reeglite, tehniliste oskuste ja vaba eneseväljenduse vahel. Selleks, et reegleid rikkuda, tuleb neid esmalt tundma õppida. Pallase eripäraks jääb traditsiooniliste oskuste edasiandmine, nendel põhineva loome ja innovatsiooni väärtustamine, nüüdisaegne disainmõtlemine ja kunstipraktikad koos tugeva traditsioonilise baasiga.

Kunstiühingu Pallas esimees Enn Lillemets on öelnud: „Oli omamoodi pöörane mõte rajada kunstikool just Tartusse, mis oli tollal tõeline provints ja kus tuli alles hakata kunstipublikut kasvatama, liiati sõjaaja tingimusis,“

Tartu ei ole enam ammu provints ning siinne kunstipublik on arvukas ja asjatundlik ning ei piirdu sugugi tartlastega. Tartu on kunsti õppimiseks parim paik – siin on olemas väga head kunsti õppimise võimalused huvi-, kutse- ja kõrghariduses. Tartu Lastekunstikooli, Tartu Kunstikooli, Kõrgema Kunstikooli Pallas, Tartu Ülikooli, kunstnike, kunstiasutuste, muuseumide, üldhariduskoolide ja lasteaedade koostöös toimivad suurepärased näited õmblusteta kunstiharidusest.

Oma eesmärkide täitmisel peame silmas KUVA 2021-2025 kunstivaldkonna arendamise üht kõige olulisemat lähtekohta:

Kunst on väärtus. Kunst loob väärtust, seda nii riiklikul, kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kunst aitab mõista ja peegeldada, kunst harib ning selgitab, kunst loob uut ainest nii kodanikele kui ka meie ühisele elukeskkonnale. Kunst ulatub sügavamale meelelahutusest, kunst on keel, mida targad ühiskonnad tundma õpivad. Kunsti mõistmata oleme vaesemad, nii vaimult kui varalt.

Üks Pallase tudeng on oma koolitöös kirjutanud nii:

Mind motiveerivad andekad inimesed, keda on meie koolis nii palju. Keda on igal pool palju, kuid tunnen, et kunsti puhul on andekus lihtsamini tabatav. Silma ja käega. Tahe osata samamoodi. Lapselik kius. Tema oskab, mina pean ka oskama. Mind motiveerivad õppejõud, kes on nii palju ja teinud ja näinud. Õppejõud, kellel süttib enda erialast rääkides silmas leek. Kes võib küsimusele vastata nii pikalt, et märkamatult räägib ühe küsimuse vastusena terve tunni täis.

Edasi kutsuvad võitlema minu väga motiveeritud kursusekaaslased, kes kunagi ei puudu ja minu puududes, mind kohe üles otsivad ja noomivad. See on selline hea hirm midagi- maha magada. Mind motiveerib mõte tulevikust. Kus ma tahan olla ja mida tahan teha. Sean endale saavutatavaid eesmärke. Unistus koosneb ikka soovidest. Soovide täitumine on hoopis tõenäolisem, kui seda on unistuse täitumine.

Kas me teame täna, milline on see tulevik, millest unistada? Milline on maailm homme, aasta või nelja aasta pärast? Milline on loomeinimeste roll ja staatus, mis ootab Pallase lõpetajat ees? Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard on öelnud, et tänasel päeval kunstnikud Eesti väga hästi ei ela, kuid nad ei kurda. “Nad on nagu võililled asfaldi sees, nad saavad väga hästi hakkama ka väga kesistes tingimustes, aga loomulikult võiks paremini minna.“ Loodan südamest, et Eesti Kunstnike Liidu, kõigi kunstiasutuste ja riigi hea koostöö võimaldab neil võililledel õige pea ka murumaale sattuda.

Pallaslaste eesmärgiks on teha maailmast, kus me elame, parem paik – kunst, disain ja restaureerimine saavad kaasa aidata väga paljude meie ees seisvate väljakutsete lahendamisel, olgu nendeks siis kultuurilise järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, emotsionaalne ja füüsiline tervis või kultuuriväärtuste kaitse. Kõigi nende eesmärkide poole koos liikumisele luban pühendada oma aega, mõistust ja südant. Aitäh selle võimaluse eest!

Tänan väga hea koostöö eest Pallase üliõpilasi ja vilistlasi, Haridus- ja teadusministeeriumit, Rakenduskõrgkoolide Rektorite nõukogu, rektorite nõukogu, kõiki loomekõrgkoole, Eesti Kunstnike Liitu, Tartu Kunstnike Liitu, Eesti Kunstikoolide Liitu, kõiki koostööpartnereid.

Tänan kõiki, kes tänast päeva ette valmistasid! Aitäh Maria Valdmale ametiraha eest! Ja suur tänu minu perele ja sõpradele tingimusteta toetuse eest!

Fotode autor fotograafiaosakonna tudeng Olari Pilnik.
Rektori ametivande kaante autor rahvusvaheliselt tunnustatud köitekunstnik ja Pallase nahadisaini osakonna õppejõud Kerli Jõgi.