HINDAMISED


Maaliosakonna erialaainete hindamised

Nahadisaini osakonna erialaainete hindamised

Meediadisaini osakonna erialaainete hindamised

Tekstiiliosakonna erialaainete hindamised

Skulptuuriosakonna erialaainete hindamised

Mööbliosakonna erialaainete hindamised

Fotograafia osakonna erialaainete hindamised

 

Fotograafia erialaainete hindamised toimuvad järgmiselt: I kursuse hindamised 19. mail., II kursuse hindamised 14. mail ja III kursuse hindamised 15. mail. Detailsem info fotograafia erialainete õppejõududelt ja/või osakonnajuhatajalt.

 

Seoses COVID-19 epideemia tõttu kehtestatud eriolukorraga toimub Pallases õppetöö käesoleva semestri lõpuni distantsõppe tingimustes, I, II ja III kursus sel õppeaastal enam kooli ruumidesse ei lähe. Hindamiste läbiviimine on kohandatud distantsõppe tingimustele.

Hindamised kevadsemestril toimuvad vastavalt aine ajaplaanile jooksvalt, akadeemilises kalendris planeeritud sessiooni ajal või erialaosakonnas kokkulepitud ajal. Hindamised toimuvad osakonna ja õppejõudude poolt valitud vormis ja keskkonnas.

Kooskõlas HTM-i üldiste soovitustega  õppetöö korraldamiseks eriolukorras on Pallases 2019/2020 õppeaasta kevadsemestril rakendatud erandkorras  mitte-eristavat hindamist osaliselt ka õppeainete puhul, kus hindamise skaalaks on eristav hindamine. Mitte-eristava hindamise rakendamise aluseks on aine õppejõu või ainekomisjoni põhjendatud ettepanekud ning osakonna kinnitus.

Praktiliste üldainete (joonistamine ja maal) hindamisviisiks on sel semestril mitte-eristav. Hindamised toimuvad akadeemilises kalendris planeeritud ajal, üldainete hindamiste nädal on 11. kuni 15. mai. Selleks ajaks peavad õppejõule olema esitatud kõik vajalikud tööd.

Käesoleval semestril toimuvate komisjoniga hindamiste ajad on toodud hindamisgraafikutes.
Infot konkreetse aine hindamise kohta saab aine õppejõult või erialaosakonnast.

Lisainfo õppeosakonnast.

Kui üliõpilasel ei ole mõjuval põhjusel võimalik põhihindamisel osaleda ning ta on sellest õppejõudu teavitanud, siis on tal võimalik osaleda järelhindamisel. Järelhindamised toimuvad järeleksamite/-arvestuste ajakavas välja toodud kuupäevadel.