ÜLIÕPILAS­VAHETUS

Igal aastal veebruaris kuulutatakse välja konkurss Erasmus vahetusüliõpilaste kohtadele järgmiseks õppeaastaks.
Väja jagatakse nii sügis- kui kevadsemestri toetused. Kui toetusi jääb üle, toimub sügisel lisakonkurss kevadsemestri toetustele.


KUIDAS SAADA ERASMUSLASEKS

 • Kui soovid kandideerida Erasmuse vahetusüliõpilaseks, vali kodulehel partnerülikoolide seast välja sobivaim vastavalt oma erialale. Kooli valiku tegemisel oskab nõustada erialaosakond.
 • Kui huvipakkuv kool pole Kõrgema Kunstikooli Pallas partnerite nimekirjas, uuri, kas erialaosakond sooviks antud kooli partneriks ning nõusoleku korral pöördu varakult välissuhete juhi poole, vähemalt mõned kuud enne dokumentide esitamise tähtaega!
 • Toetusesaajad valib välja Pallase Erasmuse komisjon (rektor, õppeprorektor, prorektor, välissuhete juht, erialaosakondade esindajad).
 • Partnerkõrgkooli ainekataloogi põhjal koostab üliõpilane enne välismaale minekut koos oma juhendajaga individuaalse õppeplaani.
 • Sageli ei ole võimalik õppeplaani mitu kuud enne õpingute algust täpselt paika panna. Enamasti tuleb sellesse esimesed muutused sisse viia juba üliõpilase väliskõrgkooli jõudmisel, sest tunniplaan ei luba kõiki soovitud aineid võtta, ainekavad muutuvad, õppejõud lahkuvad jmt. Kõik sarnased muudatused tuleb samuti kokku leppida kirjalikult.
 • Õpingute lõppedes annab vastuvõttev kõrgkool üliõpilasele väljavõtte õpingute tulemustest, mille üliõpilane esitab naasmisel oma kõrgkoolile. Kui õpingu tulemused on kooskõlas sõlmitud õppeplaaniga, toimub tulemuste ülekandmine.
 • Välisõpingute lõppemisel peab iga üliõpilane esitama aruande, milles ta annab hinnangu oma õpingutele väliskõrgkoolis.

KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

Üldised tingimused

 • Üliõpilane peab olema läbinud esimese õpinguaasta Pallases;
 • Välismaal õppimise ajal peab Erasmuse vahetusüliõpilane olema Pallase üliõpilaste nimekirjas;
 • Üliõpilane peab enne välismaale minekut sõlmima õppelepingu;
 • Üliõpilase õppeperioodi välismaal tunnustatakse kui osa Pallase õppekavast;
 • Õpinguaja pikkus partnerülikoolis on vähemalt 3 kuud;
 • Vastuvõttev ülikool ei või nõuda vahetusüliõpilaselt õppemaksu ega mingeid lisamakse (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud). Üliõpilaselt võib võtta väiketasusid, näiteks kindlustuse, üliõpilasliitude, õppematerjalide (fotokoopiad, laboratooriumis vajalikud vahendid jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega;
 • Üliõpilane saab osaleda (sh praktika ja äsjalõpetanute praktika) iga õppeastme raames Erasmuse programmis kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest). Osaleda võivad ka need tudengid, kes on juba Erasmuse programmiga varem õppimas/praktikal käinud, kuid kellel on veel alles piisavalt nö kasutamata kuid.
 • Pallas võib jätkata riigieelarvevälisel õppekohal õppivalt üliõpilaselt õppemaksu võtmist, vastavalt üliõpilasega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingule;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välisülikoolis õppivale üliõpilastele jätkub, juhul kui osakond/ ei otsusta teisiti.

Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel:

 • kes on immatrikuleeritud Pallase üliõpilaseks
 • kes ei ole kunagi varem Erasmuse programmi raames õppinud ja ka need tudengid, kes on juba Erasmuse programmiga varem õppimas/praktikal käinud, kuid kellel on veel alles piisavalt nö kasutamta kuid
 • kellel pole õppemaksu tasumises võlgnevusi

Eelisjärjekorras saavad välismaale kandideerida üliõpilased, kes on kandideerimisega samal õppeaastal olnud sissetulevatele Erasmuse üliõpilastele tuutoriks. Komisjonil on õigus eelistada kandidaate, kellel ei ole õppevõlgnevusi.


VIISA/ELAMISLUBA/RAVIKINDLUSTUS

Välismaale õppima minnes tuleb reeglina taotleda välisriigi elamisluba või spetsiaalset viisat. Eestil on paljude riikidega viisavabaduslepingud ja neis riikides võib viibida kuni 90 päeva ilma elamisloata. Nõuded elamisloa/viisa taotlemiseks on riigiti erinevad. Informatsiooni konkreetsete tingimuste kohta saab EV Välisministeeriumi internetilehelt ja vastava riigi saatkonnast või konsulaadist.

EUROOPA RAVIKINDLUSTUSKAART

 


 

2019/2020 ÕPIRÄNDE TOETUSE MÄÄRAD

Rektori korraldusega kinnitatud õpirände toetuse määrad leiab siit.

 


ERASMUS+ ÜLIÕPILASE HARTA

Erasmus+ üliõpilase harta (PDF)

Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud dokument, mis kirjeldab programmis osalevate üliõpilaste kohustusi ja õigusi. Üliõpilaskaart on üliõpilasega sõlmitava finantseerimislepingu üks lisadest ning üliõpilastel on õigus kõrgkoolilt nõuda üliõpilaskaardil toodud tingimuste täitmist.


 

ERASMUS+ PROGRAMMI TOETUS ERIVAJADUSTEGA OSALEJATELE

Erasmus+ pöörab erilist tähelepanu nende üliõpilaste ja töötajate juhendamisele, vastuvõtmisele, füüsilisele ligipääsetavusele, pedagoogiliste ja tehniliste tugiteenuste osutamisele ning eelkõige lisakulude katmisele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda Erasmus+ programmis ilma täiendava rahalise toetuseta. See võimaldab kasutada Erasmus+ õpirände võimalusi täiel määral.

Täiendav toetus

Lisaks tavapärasele Erasmus+ toetusele on erivajadustega üliõpilastel ja töötajatel õpirände ajaks võimalik taotleda ka Erasmus+ toetust juurdepääsuga seotud vajadusteks. Antud lisatoetuse taotlemiseks tuleks Erasmus+ õpirändeks valmistumisel välja tuua oma erivajadustest tulenevad soovid ja eeldatavad lisakulud.

Millised on sinu juurdepääsuga seotud vajadused?

Erasmus+ mobiilsusega seotud valdkonnad, millele lähtuvalt oma individuaalsetest vajadustest on võimalik taotleda lisatoetust, hõlmavad järgmist (kuid ei ole sellega piiratud): kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne.

Kuidas taotleda?

Pöördu oma kõrgkooli välissuhete juhi poole, kes abistab Erasmus+ erivajadustega isikute toetuse taotlusvormi täitmisel.

Vaata ka Erasmus Student Network’i (ESN) poolt arendatud veebipõhist rakendust MapAbility, mis kaardistab juurdepääsu kõrgkoolidele ja nende teenustele, abistamaks teha teadlikku valikut sihtkoha osas.

Student toolkit on arendatud üliõpilaste poolt üliõpilastele, sisaldades nõuandeid õpirände toetamiseks.

Andmekaitse

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid käsitletakse ainult seoses sinu taotluse ja Erasmus+ programmis osalemisega vastavalt riiklikule seadusandlusele.

Erasmus+ soovitused:

Euroopa Komisjon – Erasmus+

KKK

Eestikeelset lisainformatsiooni Erasmus+ programmi kohta leiab tudeng siit.  Lühikese inglisekeelse ülevaate leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt. Euroopa Komisjon on valmistanud ka  korduma kippuvate küsimuste dokumendi, mille tudeng leiab siit.