<     ÕPPIMINE

VÕTA

Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine.
Inglise keeles: APEL – Accreditation of Prior and Experiential Learning.


VÕTA AITAB

elukestvat õpet arendada ja väärtustada
inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi nähtavaks muuta sõltumata nende omandamise viisist

erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid luua ja arendada

paindlikult reageerida tööturu muutustele

kokku hoida haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressurssi ja aega

VÕTAt SAAB KASUTADA

poolelijäänud õpingute jätkamisel

õppekava vahetamisel

kutseomistamisel Kutsekojas

VÕTA VÕIMALDAB ARVESTADA

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
  • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut
  • töökogemustest ning loometegevusest saadud teadmisi ja oskusi

MIDA HINNATAKSE?

  • mitte kogemust, vaid sellest õpitut
  • teadmisi, oskusi, pädevusi sh teadmiste üldistamise ja rakendamise oskust
  • vastavust õppekava, mooduli ning õppeaine eesmärkidele ja õpitulemustele
  • vastaval tasemel toimetulekut

OLULINE ON

  • varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga
  • taotlemisele eelnev tõendusmaterjali kogumine ja enesehindamine

Kuidas taotleda?
Taotleja esitab Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeinfosüsteemi (TAHVEL) kaudu vormikohase(d) taotluse(d) õpitulemuste ülekandmiseks, töökogemusest õpitu arvestamiseks ja/või loometegevusest õpitu arvestamiseks.

TAHVEL keskkonnas esitatavale taotlusele tuleb lisada:

õpitulemusi tõendavad dokumendid (originaal ja koopia või dokumendi väljaandja kinnitatud ärakiri), välja arvatud juhul, kui Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõestatud;

töökogemusest õpitu tõestamiseks töökirjeldus ja analüüs ning vajadusel pildid visuaalse portfoolio kohta;

loometegevusest õpitu arvestamiseks eneseanalüüs ja pildid visuaalse portfoolio kohta.

 

Taotluste esitamise tähtajad on 2 korda õppeaastas: 15. september ja 20. detsember.

Tasu taotluse läbivaatamise eest määrab VÕTA komisjon.
Tasumäär taotluse menetlemise eest kehtestatakse Tasuliste teenuste hinnakirjaga. Tasumäärad kehtivad ka mittearvestatud ainepunktidele.