KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS VALDKONNASTIPENDIUM

Kõrgema Kunstikooli Pallas III ja IV kursuse üliõpilased saavad kandideerida 1000 euro suurusele valdkonnastipendiumile. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik avaldus ja portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk), mis annab ülevaate üliõpilase senisest valdkondlikust tegevusest. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja sügisel Pallase veebilehel ja e-maili listides.

Kõrgema Kunstikooli Pallas valdkonnastipendiumi statuut:

Kehtestatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimääruse paragrahvi 14 punkti 18 alusel.

 

1 Üldsätted

1.1 Käesolev statuut sätestab Kõrgema Kunstikooli Pallas (edaspidi Pallas) valdkonnastipendiumi (edaspidi stipendium) väljaandmisega seonduva (eesmärk ja tingimused, taotlemine, määramine, maksmine).

1.2. Valdkonnastipendiumi on õigus taotleda Pallase üliõpilasel, kui:
1.2.1. tal on täidetud täiskoormusega õppe nõuded (vt ÕKE punkt 2.3.1.1) [05.12.2019]
1.2.2. ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;

1.3.[kehtetu 05.12.2019]

 

2 Stipendiumi eesmärk ja tingimused

2.1 Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine.

2.2 Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas Pallase valdkondlikult aktiivsetele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse üliõpilastele kolmes valdkonnas: kon¬serveerimine/restaureerimine, disain ja kunstid. Stipendiumite arvu igaks aastaks otsustab Pallase eelarvekomisjon. [05.12.2019]

2.3 Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud valdkonna arendamisega, populariseerimisega või kandidaadi erialaste oskuste ja teadmiste täiendamisega ning eelistatakse heade õppetulemustega kandidaate. [05.12.2019]

2.4 Stipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.

 

3 Stipendiumi taotlemine

3.1 Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Pallase koduleheküljel. Taotlusi saab esitada vähemalt kaks nädalat pärast konkursi väljakuulutamist.

3.2 Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik avaldus ja portfoolio ning motivatsioonikiri (sh stipendiumi kasutamise eesmärk), mis annavad ülevaate üliõpilase senisest valdkondlikust tegevusest.

 

4 Stipendiumi määramine

4.1 Stipendiumi saaja määrab komisjon koosseisus:
– rektor;
– prorektor ja/või õppeprorektor;
– erialaosakondade juhtide esindajad (igas valdkonnast üks);
– valdkonna esindaja väljastpoolt Pallast (igas valdkonnast üks).

4.2 Komisjon on otsustusvõimeline, kui osalevad kõik komisjoni liikmed. Komisjoni koosolek protokollitakse.

4.3 Stipendiumi saajad peavad heaks kiitma kõik komisjoni liikmed.

4.4 Komisjonil on õigus jätta tingimustele vastavate kandidaatide puudumisel vastavas valdkonnas stipendium välja andmata või valdkondade vahel ümber jagada. [05.12.2019]

4.5 Komisjon ei põhjenda taotlustele äraütlemisi.

4.6 Stipendiumi saajad kuulutatakse välja hiljemalt 1. detsembril. [05.12.2019]

4.7 Stipendiumi saajad avalikustatakse Pallase kodulehel.

4.8 Stipendiumi saajatega sõlmitakse leping.

 

5 Stipendiumi maksmine

5.1 Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja pangakontole.

 

6. Rakendussätted

6.1 Statuut jõustub selle kinnitamisel Pallase nõukogus.

6.2 Stipendiume hakatakse välja andma alates 2018/2019. õa.