ANDME­BAASID


KÕRGKOOLIDE ANDMEBAASID

Kõrgema Kunstikooli Pallas lõputööd

EKA doktoritööd

EKA magistritööd

TÜ DSpace
TÜ DSpace on Tartu Ülikooli digitaalarhiiv mis võimaldab vaba juurdepääsu erinevatele e-õpikutele, e-õppematerjalidele ning diplomi-, magistri- ja doktoritöödele.

TLÜ ETERA
TLÜ ETERA on Tallinna Ülikooli andmebaas, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.

EESTI ANDMEBAASID

E-varamu
E-Varamu on Eesti mäluasutuste veebiportaal. Portaal on keskseks juurdepääsupunktiks Eesti kultuuri- ja teadusinstitutsioonide erinevatele digitaalsetele teabesüsteemidele.

MuIS
Eesti muuseumide veebivärav.

VAU
Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal, kus saab otsida digiteeritud arhiiviallikaid (SAAGA), fotosid (FOTIS) ja paljusid teisi arhiivimaterjale.

Eesti Filmi Andmebaas
Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal, kus saab otsida digiteeritud arhiiviallikaid (SAAGA), fotosid (FOTIS) ja paljusid teisi arhiivimaterjale.

Art.ee
Eesti kunstnike andmebaas.

DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatav digiteeritud ajalehtede andmebaas.

ISE
Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete andmebaas, mis sisaldab ka viiteid täistekstidele. Alates 2017. aastast täiendatakse seda valikuliselt.

ETIS
Eesti Teadusinfosüsteem, mis sisaldab infot Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemustest ja Eesti teadlaste publikatsioonidest.

EVS
EESTI STANDARDIKESKUSE andmebaas mis sisaldab infot standardite ja standardimise kohta Eestis. Samuti saab otsida ja osta Eesti ja Euroopa (CEN ja CENELEC), rahvusvahelisi (ISO ja IEC) ning teiste riikide (DIN, SFS, BSI) standardeid.

 

EESTI E-TEATMETEOSED

Eesti Entsüklopeedia

TEA e-entsüklopeedia

Estonica
Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline e-entsüklopeedia, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS

 

VÄLISMAISED ANDMEBAASID

Open Culture
Kõrgkultuuri ja hariduse portaal, mis sialdab vaba juurdepääsuga e-raamatuid, näiteks Metropolitani kunstimuuseumi, Guggenheimi muuseumi, California Ülikooli kirjastuse jmt väljaandeid ning filme ja tippülikoolide e-kursuseid.

Getty Publications Virtual Library
Vaba juurdepääsuga andmebaas, mis sisaldab J. Paul Getty Muuseumi, Getty Konserveerimis Instituudi ja Getty Uurimisinstituudi e-väljaandeid.

World Digital Library
Maailma kultuuriaardeid tutvustav portaal.

Europeana
Euroopa arhiivide, raamatukogude ja muuseumide koostööprojekt, mille tulemusena koostatud andmebaas sisaldab kultuuripärandi, hariduse, meelelahutuse ja teaduse teemalisi e-materjale. Lisaks sisaldab erikollektsioone kunstist, moest, muusikast, fotograafiast ja I Maailmasõjast.

Project Gutenberg
Vanim digitaalne vaba juurdepääsuga e-raamatukogu, mis sisaldab kirjandusteoseid ja laiemalt kultuurilist huvi pakkuvaid raamatud.

SCOPUS Elsevier
Suurim referaat- ja viiteandmebaas, mis sisaldab nii eelretsenseeritud teaduskirjandust, näiteks artiklid, konverentsimaterjalid, patendid, raamatuseeriad kui ka kvaliteetseid veebimaterjale. Andmebaas võimaldab võrrelda ja hinnata publikatsioonide ja ajakirjade väärtust.