<     ALGAVAD KURSUSED

KULDAMINE

Kahepäevasel kuldamise koolituskursusel tutvutakse teoorias ja praktikas erinevate kuldamise tehnikatega. Kursust viib läbi Pallase lektor, Babachtegevjuht ja Pärandtehnoloogia magisterKristjan Bachman. 

Vaata varasemaid kuldamise kursuse pilte Pallase täienduskoolituste Facebookis.

 

Toimumisaeg: 09. – 10. detsember, 2023

Esimene päev: 9.00 – 17.30. Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus. 
Teoreetiline osa, sissejuhatus:
— vesi- ja õlikuldamise kasutuskohad, kuldamiseks vajalikud materjalid ja töövahendid;
— ülevaade kuldamise tööetappidest.
 
Praktiline töö:
— krunditud kuldamisaluste ettevalmistamine – 
gesso krunt, vesikuldamine (Water gilding), polümendi (Bolus) kihtide pealekandmine, ettevalmistused vesikuldamiseks;
— õ
likuldamise näidise ettevalmistamine. 

Teine päev: 9.00 – 17.30. Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus. 
Praktiline töö:
— ettevalmistused kuldamiseks (töövahendid, materjalid), polümendi lihvimine;
— vesikuldamine;
— kaunistamistehnikad: munatempera muster (soovi ja aja korral);
— õ
likuldamise näidise teostamine; 
— k
ursuse lõpetamine. 

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu. Mööblidisaini osakond.

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi 
Auditoorne: 3 akad. tundi
Praktiline töö: 17 akad. tundi.
Õppetöös ei ole iseseisvat tööd.

Õppevorm: auditoorne ja praktiline töö

Grupi suurus: 4 – 8 osalejat 

Maksumus: 300 €
Kõik materjalid ja töövahendid on hinna sees.

Sihtgrupp: konservaatorid, restauraatorid, kunstnikud, kujundajad, käsitööhuvilised, kunstihuvilised.

Õppe alustamise tingimused: kursusel osalemiseks ei ole vaja eelteadmisi.

Õppe sisu: 
— Sissejuhatus, kuldamismaterjalidega tutvumine; 
vesi- ja õlikuldamise kasutuskohad; 
kuldamise tööetapid: kruntimine (Gesso grosso, Gesso sottile), polüment (Bolus), vesi- ja õlikuldamine (Watergilding/Oilgilding), poleerimis- ja kaunistamisvahendid (Dragon teeth, punching tools, egg-tempera); 
— kuldamisaluse ettevalmistamine; 
kuldamistehnikad (vesikuldamistehnikas näidise praktiline teostus); 
kaunistustehnikad (praktiline töö). 

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
— teab erinevaid kuldamistehnikaid ja vastavates tehnikates kasutatavaid materjale; 
— eristab leht- ja õlikuldamist;
— teostab vesikuldamise tööetappe;
— teostab lihtsamaid kaunistustehnikaid.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus toimub Pallase mööbliosakonna õppeklassis, mis on varustatud sobiliku tehnika ja õppevahenditega. Kursusel vajaminevad vahendid ja materjalid sisalduvad kursuse hinnas.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused:
Tunnistus väljastatakse isikule, kes osales aktiivselt vähemalt 70 % tundidest, läbis õppekava teoreetilise ning prakilise osa ning saavutas õpiväljundid.
Kui osaleja ei saavuta kõiki õpiväljundeid, väljastatakse osalejale tõend.

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine, kursusel valminud tööde ülevaatus ning suuline tagasiside.

Juhendaja: Kristjan Bachman, Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor, Babach OÜ tegevjuht, TÜ pärandtehnoloogia magister. 
Juhendaja juhendaja portfooliot Facebookis.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee