> ÕPPELAEN

 

STIPENDIUMID JA TOETUSED

Alates 2018/2019. õppeaastast saavad kõik üliõpilased taotleda toetusi ja stipendiume samadel alustel, olenemata sisseastumise aastast.


 

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilastel on võimalik taotleda järgmisi stipendiume ja õppetoetusi (lisainfo allpool):

Tulemusstipendium

Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhine eritoetus

Valdkonnastipendium

Tartu valla stipendium

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendium

Hotell Pallas maalikunsti stipendium

Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Riiklik stipendium asenduskodus viibinud/viibivatele üliõpilastele

 


TULEMUSSTIPENDIUM

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutanud üliõpilasi, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Tulemusstipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õpingutulemuste kaalutud keskmist hinnet, mille alusel koostatakse taotlejatest pingerida. Sama kaalutud keskmise hinde puhul eelistatakse erialaainete kõrgema keskmise hindega üliõpilasi.

NB! Arvesse ei lähe VÕTA-ga täidetud õppekava maht.

 

Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist.

Tulemusstipendiumi ei saa taotleda akadeemilise puhkuse ajal.

 

Tulemusstipendiumi taotlemise tähtajad on 30. september 2019 ja 28. veebruar 2020.

Tulemusstipendiumi taotlemine toimub õppeinfosüsteemis ÕIS.

 


 

VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS

Riiklik toetus vähemkindlustatud üliõpilastele kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks.

220, 135 või 75 €

 

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine

kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 468 eurot.

LISAINFO

 

Soovitame taotluse:

esitada ka üliõpilasel, kes kahtleb, kas vastab kõigile tingimustele;

tingimata lõpuni teha, sest negatiivne vastus on oluline vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel;

esitada semestri esimesel kuul (septembris või veebruaris), sest toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

ESITA TAOTLUSTAOTLUSI SAAB ESITADA KOGU SEMESTRI VÄLTEL.

 


 

VAJADUSPÕHINE ERITOETUS

Majanduslikust olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda juhul kui üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

TINGIMUSED

 

Maksuameti tõend – toetuse taotlemiseks saab õppeasutusele esitatava Maksu- ja Tolliameti tõendi oma sissetulekute kohta kiirelt ja mugavalt ise e-maksuametis/e-tollis koostada ning õppeasutusele edastada.

LISAINFO & ÕPETUS

 

Vajaduspõhise eritoetus taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult pallasart@pallasart.ee

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtajad on 20. september 2019 ning 20. veebruar 2020.

 


 

VALDKONNASTIPENDIUM

Õigus taotleda Pallase üliõpilasel, kui ta:

õpib täiskoormusega

ei viibi akadeemilisel puhkusel

Valdkonnastipendiumi taotlemise eelduseks on head õppetulemused ning õppevõlgnevuste puudumine.

Stipendiumi eesmärk on üliõpilaste erialase ja valdkondliku tegevuse väärtustamine. Stipendium antakse välja üks kord õppeaastas kolmele Pallase valdkondlikult aktiivsele ja heade õpitulemustega kolmanda või neljanda kursuse üliõpilasele kolmes valdkonnas: kunst, disain, konserveerimine/restaureerimine. Igas valdkonnas määratakse üks stipendium, mille määramisel eelistatakse taotlusi, mille kasutamise eesmärk on seotud valdkonna arendamisega, populariseerimisega või kandidaadi erialaste oskuste ja teadmiste täiendamisega.

Pallase valdkonnastipendiumi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot.
Valdkonnastipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. oktoober 2019 kell 17.00.

LISAINFO

 


 

TARTU VALLA STIPENDIUM

Stipendium määratakse Pallase tekstiiliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse väljakuulutatud tähtajaks. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

Tartu valla stipendiumi suurus on 1000 eurot.

LISAINFO

 


 

AS LINNAEHITUSE JA TARTU KULTUURKAPITALI STIPENDIUM

Stipendium määratakse Pallase maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 15. novembriks 2019 enne kella 17.00.. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi suurus on 1000 eurot.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. novembril kell 17.00.

LISAINFO

 


HOTELL PALLAS MAALIKUNSTI STIPENDIUM

Stipendium määratakse Pallase maaliosakonna kolmanda (3) või neljanda (4) kursuse üliõpilasele, kellel on head õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust. Stipendiumi määramisel eelistatakse taotlusi, milles stipendiumi kasutamise eesmärk on suunatud väljapoole kõrgkooli ning on seotud eriala populariseerimise ja arendamisega laiemalt. Vabas vormis kirjalik avaldus, portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas kantseleisse 15. novembriks 2019 enne kella 17.00.. Taotlusele lisatakse motivatsioonikiri, kus on ära toodud stipendiumi kasutamise eesmärgid.

AS Linnaehituse ja Tartu Kultuurkapitali stipendiumi suurus on 1000 eurot.


 

Lisaks on SA Archimedese kodulehel võimalik kandideerida järgmistele stipendiumitele:

 

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUM

Stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi on võimalik taotleda kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse jooksul.
Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab kõrgkooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist. Kõrgkool teeb märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 

 

RIIKLIK STIPENDIUM ASENDUSKODUS VIIBINUD/VIIBIVATELE ÜLIÕPILASTELE

Stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist. Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel.

Lisainfo stipendiumite ja toetuste kohta SA Archimedes kodulehelt.