<     ALGAVAD KURSUSED

На русском:

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС АКВАРЕЛИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Мест полно!

Бесплатный курс предназначен для получателей временной защиты, прибывших в Эстонию из Украины.

Для регистрации заполните форму ниже.

 

Время проведения: По воскресеньям, с 27 ноября по 18 декабря. С 11:00 до 14:00

Место: Художественная школа Паллас, Тяхе 38б, Тарту. 

Объем обучения: 16 академических часов контактного обучения

Стоимость: бесплатно

Размер группы: 10 участников

Необходимые навыки для участия в курсе: Достаточно желания рисовать 🙂

Целевая группа

люди, которые хотели бы овладеть основами акварели и научиться выражать себя с помощью живописи.

Цель курса: познакомить с техниками и жанрами акварельной живописи, дать представление о композиции и воздушной перспективе, основных моментах пейзажной техники, научить выражать свое настроение, эмоции и мысли в цвете. 

Программа:

 • Урок 1. Основные понятия акварельной живописи. Знакомство с техникой акварели. Цветовая гамма: от флера до насыщенных оттенков
 • Урок 2. Рисунок (эскиз) в акварели. Цвет и линия. Учимся писать цветы и фрукты
 • Урок 3. Композиция и воздушная перспектива. Цвет и свет. Учимся писать природу (пейзаж)
 • Урок 4. Свободная тема – «Мое настроение». Любимая цветовая гамма

P.S.: Знакомство с иной техникой – акварель на шелке

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

вы получите представление о ключевых моментах работы с акварелью, о цветовой гамме и композиции; напишете этюды на тему природы (деревья, цветы, птицы), а также этюд на свободную тему по вашему выбору, и сможете применять полученные навыки в вашем дальнейшем художественном творчестве.

Требования к завершению обучения:

Посещение не менее 70% занятий, этюд на свободную тему

Документ, выдаваемый при прохождении обучения: свидетельство о повышении квалификации

Преподаватель: Надя Карпенкова, художник (г. Херсон, Украина). Портфолио можно посмотреть здесь

 

На эстонском языке:

TASUTA AKVARELLMAALI KURSUS UKRAINLASTELE

Antud kursus on suunatud Ukrainast Eestisse saabunud ajutise kaitse saajatele.

Toimumisaeg: pühapäeviti, 27. novembrist 18. detsembrini. Kell 11.00-14.00

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10 osalejat

Sihtgrupp: inimesed, kes tahaksid omandada akvarelli põhitõdesid ja õppida end maalimise kaudu väljendama.

Õppe alustamise tingimised: Piisab soovist maalida akvarellidega 🙂

Kursuse eesmärk: tutvustada akvarellmaali tehnikaid ja žanre; õpetada kompositsiooni ja õhuperspektiivi, maastikutehnika põhipunkte; õpetada oma meeleolu, emotsioone ja mõtteid värvides väljendama.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • Tunneb akvarelliga töötamise põhipunkte, värve ja kompositsiooni;
 • visandab loodust ja vabalt valitud teemasid;
 • rakendab omandatud oskusi edaspidi iseseisvalt. 

Õppe sisu:

 • Tund 1. Akvarellmaali põhimõisted. Sissejuhatus akvarellitehnikatesse. 
 • Tund 2. Joonistamine (visand) akvarelliga. Värv ja joon.
 • Tund 3. Kompositsioon ja õhuperspektiiv. Värv ja valgus. Looduse maalima õppimine
 • Tund 4. Vaba teema – “Minu tuju.” Lemmik värvilahendus

Õppemeetodid: maalimine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Nadya Karpenkova, kunstnik (Kherson, Ukraina). Portfoolioga saab tutvuda siin.